Este luns penúltimo Pleno da Corporación Municipal de Ribeira na lexislatura 2019-2023

Este luns 27 de de marzo celébrase a derradeira sesión ordinaria do Pleno da Corporación municipal de Ribeira na presente lexislatura será ás 8 da tarde no Salón de Sesións da Corporación, na modalidade presencial.

Entre os temas a tratar están a municipalización do parquing do Centenario, o acordo de cesión do antigo campo de fúltbol da Sociedade Hijos de Palemira para crear áreas de ocio e esparcemento e de zonas verdes e mellora da dotación de apcardaoiros. Amais a proposición a oposición para que o concello de ribeira cumpra cos acordos plenarios e faga o estudo técnico sobre a estrada cp-7301 como alternativa á circunvalación.

Médico para Corrubedo, propostas de melloras en diversos puntos e servizos do concello, proposición en defensa da pesca e dos ecosistemas mariños son outros dos mais de 30 puntos deste Pleno que pode ser seguido en directo a través da canle de youtube do concello de Ribeira.

ORDE do DÍA

PARTE I.- ADOPCIÓN DE ACORDOS

1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DO PLENO ORDINARIO DE 27 DE FEBREIRO DE 2023.

2.- DESIGNACIÓN CRONISTA OFICIAL CIDADE DE RIBEIRA (XOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ PAZOS)

3.- CANCELACIÓN CONDICIÓN RESOLUTORIA PARCELA Nº 11, PROXECTO DE COMPENSACIÓN ÁREA DE REPARTO SOLO URBANIZABLE (S.U.Z. 4) PERTENCENTE Á ENTIDADE FONTANAROUSA S.L. ADOPCIÓN DOS ACORDOS QUE PROCEDAN.

4.- MEMORIA MUNICIPALIZACIÓN PARKING CENTENARIO. ADOPCIÓN DOS ACORDOS QUE PROCEDAN.

5.- ACORDO-CONVENIO COA SOCIEDADE HIJOS DE PALMEIRA PARA OBTER A CESIÓN DO ANTIGO CAMPO DE FÚTBOL PARA CREAR NOVAS ÁREAS DE OCIO E ESPARCEMENTO E DE ZONAS VERDES E MELLORAR A DOTACIÓN DE APARCADOIROS.

6.- MODIFICACIÓN COMPOSICIÓN MESA DE CONTRATACIÓN.

7.- APROBACIÓN ORDENANZA FISCAL DA TAXA POLA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL PARA A INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA DE COCHE ELÉCTRICO.

8.-INICIO EXPEDIENTE DE COMPRAVENDA DOS TERRENOS NECESARIOS PARA A CONSTRUCCIÓN DUN NOVO CENTRO DE SAÚDE. ADOPCIÓN DOS ACORDOS QUE PROCEDAN.

9.-APROBACIÓN DEFINITIVA REGULAMENTO CARREIRA HORIZONTAL. ADOPCIÓN DOS ACORDOS QUE PROCEDAN.

10.-APROBACIÓN DEFINITIVA RELACION DE POSTOS DE TRABALLO EMPREGADOS PÚBLICOS CONCELLO DE RIBEIRA. ADOPCIÓN DOS ACORDOS QUE PROCEDAN.

11.- PROPOSICIÓN CONXUNTA PRESENTADA POR GM BNG D. LUIS ANTONIO PÉREZ BARRAL, gm pbbi d. vicente mariño de bricio, GM PSdeg-psoe d. josé manuel vilas álvarez, E gm mixto-suma ribeira d. xurxo ferrón vidán para que o concello de ribeira cumpra cos acordos plenarios e faga o estudo técnico sobre a estrada cp-7301 como alternativa á circunvalación. 

12.- proposicIón gm pbbi presentada por d. vicente mariño de bricio SOBRE NORMAS DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA RELATIVAS AO USO PÚBLICO E ACTIVIDADES RECREATIVAS NOS ISLOTES DE “GUIDOIRO AREOSO” E ISLA DE RÚA.

13.- proposicIón gm pbbi presentada por d. MIGUEL ANGEL VÁZQUEZ SALGUEIRO SOBRE diseño plan turístico ribeira. decoración e iluminación das ruas.

14.- proposición gm ps de g-psoe presentada por d. josé manuel VILAS ÁLVAREZ SOBRE proxecto de remodelación urbanística no entorno da filgueira, pedrosa e outeiro.

15.- proposición gm mixto-suma ribeira presentada por d. xurxo ferrón vidán sobre FOMENTO DA XESTIÓN DIFERENCIADA DOS RESIDUOS DOMÉSTICOS.

16.- proposición gm ps de g-psoe presentada por d. josé manuel SUÁREZ-PUERTA SIRGADO SOBRE MELLORAS NA ZONA DO MUSEO DO GRAVADO DE ARTES.

17.- proposicIón gm pbbi presentada por d. vicente mariño de bricio SOBRE MELLORAS no centro de saúde de palmeira.

18.- proposicIón gm pbbi presentada por d. vicente mariño de bricio SOBRE MELLORAS tanto no paseo marítimo como na praia de coroso.

19.- proposición gm mixto-suma ribeira presentada por d. xurxo ferrón vidán sobre mellora do hábitat no barrio de xarás.

20.- PROPOSICIÓN GM BNG PRESENTADA POR D. LUIS ANTONIO PÉREZ BARRAL sobre demandar un profesional médico a tempo completo en corrubedo.

21.- proposición gm ps de g-psoe presentada por d. josé manuel VILAS ÁLVAREZ SOBRE QUE SE ELABORE UN ESTUDO/PROXECTO TÉCNICO DUNHA PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO PÚBLICO DE A GÁNDARA A AXEITOS.

22.- proposición gm ps de g-psoe presentada por d. josé manuel SUÁREZ-PUERTA SIRGADO SOBRE QUE SE REALICE UN PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA TRAVESÍA COÑECIDA COMO CAMIÑO DE POZOS EN CORRUBEDO.

23.- PROPOSICIÓN GM BNG PRESENTADA POR D. LUIS ANTONIO PÉREZ BARRAL sobre SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DO TRANSPORTE PÚBLICO.

24.- PROPOSICIÓN GM BNG PRESENTADA POR D. LUIS ANTONIO PÉREZ BARRAL sobre DOTAR EN EDIFICIOS PÚBLICOS BAÑOS ADAPTADOS A PACIENTES OSTOMIZADOS.

25.- proposición gm ps de g-psoe presentada por d. josé manuel VILAS ÁLVAREZ SOBRE a delimitación territorial do concello de ribeira.

26.- PROPOSICIÓN GM PP PRESENTADA POR Dna. MARÍA JOSÉ SAMPEDRO FERNÁNDEZ EN DEFENSA DA PESCA E DOS ECOSISTEMAS MARIÑOS.

PARTE II.- CONTROL ÓRGANOS DE GOBERNO

27.- DAR CONTA APROBACIÓN PLAN ANUAL CONTROL FINANCIERO 2023.

28.- DAR CONTA APROBACIÓN PLAN ORZAMENTARIO A MEDIO PRAZO 2024/2026.

29.- DACIÓN DE CONTA DECRETOS DA ALCALDÍA (ART. 42 DO ROF).

30.- MOCIÓNS DE URXENCIA.

31.- ROGOS E PREGUNTAS.