Os socialistas de Ribeira piden que se cree a tarxeta municipal de transporte

O grupo municipal socialista ribeirense presentou para o seu debate no Pleno Municipal unha proposición para que o Concello de Ribeira realice as xestións necesarias para crear a Tarxeta Municipal de Transporte.

O PsdG- Psoe argumenta que as condicións excepcionais que nos tocou vivir nos últimos tempos xeraron un cambio de paradigma no transporte das persoas. Así o encarecemento dos combustibles e a enerxía eléctrica, sumado ao quecemento global que esixe a diminución da pegada de carbono, levaron á sociedade española a potenciar o uso do transporte público, optimizando os recursos, tratando de cubrir todas as prazas dos medios de transporte, sexan tren ou autobús e creando instrumentos financeiros destinados a abaratar o seu custo en xeral e o seu uso gratuíto a determinados sectores da poboación.
Un deses instrumentos creados por Concellos de diferente cor política é a Tarxeta Municipal de Transporte, que bonifica custo do uso do transporte público e proporciona a posibilidade de viaxes ilimitadas e gratuítas para determinados sectores. Din que debería ser persoal e intransferible e emitirse xa configurada e activada para o seu uso inmediato.
Esta tarxeta debería estar negociada coas diferentes empresas concesionarias das liñas que cobren os servizos no municipio e financiadas mediante achegas de todas as Administracións, Nacional, Autonómica, Provincial e Local.
Suxerimos que a obtención desta tarxeta sexa posible de forma tanto presencial como telemática, a través da web do Concello, e tería como requisitos imprescindibles o estar empadroado no Concello de Ribeira, que o comprobará de oficio, así como que o solicitante cumpre con algún dos seguintes supostos:

 • Ser maior de 65 anos.
 • Ser menor de 18 anos.
 • Estar matriculado nun centro homologado fóra de Ribeira.
 • Ser pensionistas menores de 65 anos.
 • Ser persoa con discapacidade recoñecida.
 • Xustificar carencia de recursos.
  Con esta medida conseguiriase dar un paso máis para seguir implicando a cada vez máis aos mozos no uso do transporte público, do tal forma que o incorporen como o seu principal medio de desprazamento e prestariamos aos maiores, discapacitados e sectores menos favorecidos da poboación unha posibilidade de transporte que non xere un impacto significativo na súa economía.

Os socialistas propoñen pois o pleno:

 • Que o Concello de Ribeira realice as xestións necesarias para crear a Tarxeta Municipal de Transporte.
 • Que nesta tarxeta véxanse reflectidos os bonos e axudas destinados a abaratar os custos de uso das diferentes liñas que pasan ou teñen inicio e fin no Municipio, incluso as que outorguen a gratuidade total de uso destas liñas.
 • Que o Concello de Ribeira negocie con todas as empresas concesionarias das liñas a aceptación desta tarxeta coas contraprestacións que se acorden.
 • Que o Concello de Ribeira, ademais de achegar fondos propios, solicite ás diferentes Administracións, sexa a Unión Europea, Goberno Central, Xunta de Galicia e Deputación da Coruña, a achega de fondos para poñer en funcionamento esta Tarxeta.
 • Que as condicións de expedición destas tarxetas sexan as detalladas anteriormente, sen excluír a posibilidade de ampliación a outros colectivos ou persoas individuais que se consideren que poidan ter dereito a elas.
 • Que tanto na solicitude como na emisión das tarxetas priorizar a utilización de medios dixitais, sendo posible a solicitude telemática a través da Web do Concello e que a Tarxeta non se emita soamente en formato físico, tipo tarxeta de crédito de plástico, senón tamén dixital, de forma que poida ser integrada nos teléfonos móbiles mediante a utilización de aplicacións do tipo Apple Pay, Google Pay,Samsung Pay, etc. Reducindo desta maneira os custos de emisión e evitando, no posible,
  a posibilidade de extravío e/o utilización fraudulenta.

Pleno Concello de Ribeira