Avanza o novo Polígono Industrial de Ribeira

O novo polígono industriald e Ribeira recibe o informe de impacto ambiental

A Dirección Xeral deCalidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático da Xunta de Galicia vén de notificar ao Concello de Ribeira a resolución do informe de impacto ambiental simplificada do proxecto de urbanización do novo polígono industrial de Ribeira, que resolve favorablemente este trámite ao non apreciar previsibles efectos significativos para o medio ambiente. Isto supón outro paso adiante cara a construción na zona de Fontenla/Áreas Vermellas desta área de 258.926 metros cadrados, situada entre os parques da Tomada e Xarás, preto da autovía do Barbanza.
A formulación deste informe ten lugar despois de cinco meses dende a súa solicitude de inicio o 19 de maio, período no que a Dirección Xeral de Calidade Ambiental formulou consultas a oito organismos: a
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Dirección Xeral de Patrimonio Natural, Instituto de Estudos do Territorio, Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, Augas de Galicia, Deputación Provincial da Coruña e Sociedade Galega de Historia Natural.
O informe propugna que durante o desenvolvemento do proxecto se apliquen as medias protectoras, correctoras e de vixilancia ambiental propostas polo promotor na documentación, tendo en conta así
mesma unha serie de condicións que teñen que ver coa protección da atmosfera e das augas e leitos fluviais, a xestión de residuos, a protección da fauna e da vexetación, a protección do patrimonio
cultural, a integración paisaxística, a protección ante accidentes graves ou catástrofes e a implementación dun programa de vixilancia e seguimento ambiental.
Próximos pasos
A resolución (que será publicada nos próximos días no Diario Oficial de Galicia) foi remitida á empresa que está redactando o proxecto de urbanización (Monsa Urbanismo, S.L.) para que incorpore no mesmo
as observacións recollidas no informe.

Acto seguido o proxecto de urbanización deberá ser aprobado inicialmente polo Pleno e sometido a información pública, fase na que o Concello deberá solicitar os informes e autorizacións sectoriais
preceptivas. A aprobación definitiva deberá recaer no prazo máximo de tres meses desde a conclusión do trámite de información pública.
Transcorrido este prazo sen resolución expresa, o proxecto de urbanización entenderase aprobado por silencio administrativo, sempre que se obtivesen as autorizacións e informes sectoriais preceptivos ou se acredite, se é o caso, que transcorreu o prazo legal para a súa expedición.