Bando de A Pobra sobre a celebración do San Xoán na noite do 23 ó 24 de xuño

Dende o Concello de A Pobra preténdese potenciar e revitalizar a cultura e as tradicións galegas, entre elas unha de grande arraigamento como é a celebración da noite do San Xoán, polo tanto publícase este bando que recolle as normas que regularán as diferentes actividades que se poderán realizar:

Fogueiras nun espazo público

As condicións nas que se poderá empregar o espazo público para a realización das tradicionais fogueiras do San Xoán son:

 1. Establécese como única zona autorizada para a realización das tradicionais fogueiras do San Xoán de maneira LIBRE, sen necesidade de solicitude previa, a praia dos Areos, no tramo que vai dende a rampla ata a zona de duchas, no inicio do paseo dos Areos.
 2. As solicitudes para outros lugares onde se veñen celebrando de maneira tradicional serán atendidas individualmente e autorizadas ou non en función do risco que supoñan e da capacidade do concello para realizar control sobre elas.
 3. Quedan especificamente prohibidas nas praias da Corna, A Illa, A Lombiña, A Barca e Os Raposiños.
 4. Establécense as seguintes condicións para a realización das fogueiras:
  ◦ O horario de inicio da actividade serán as 20:00 horas ou máis tarde, e deberá rematar antes das 03:00 horas.
  ◦ Non se establece un tamaño máximo da fogueira, determinarase en función do espazo no que se realice, garantindo sempre a seguridade das persoas, dos bes inmobles e da vexetación próxima, así como calquera outro elemento susceptible de ser afectado polo lume ou a alta temperatura.
  ◦ O material combustible será de orixe vexetal. Non se poderán utilizar combustibles de orixe inerte (plásticos, gomas, espumas etc. …) nin utilizar acelerantes (gasolina, gasóleo, disolventes…). A madeira que se poida empregar non debe conter restos metálicos, nin de vidro nin de calquera
  outro tipo que poida supoñer un risco ambiental ou non sexa totalmente combustible.
  ◦ As persoas responsables deberán facerse cargo da limpeza e recollida de calquera tipo de residuo. Na praia dos Areos completarase ao día seguinte coa limpeza mecanizada por parte de persoal do Concello.

Fogueiras nun espazo privado

A realización de fogueiras en terreos particulares está permitida pola lexislación vixente durante o día 23 de xuño. Polo tanto o Concello procederá á súa autorización e comunicará ao distrito forestal o seu número e situación. A maioría serán para a queima de restos vexetais. Pero resulta evidente que nesta situación se empregarán en moitos casos para a celebración da noite do San Xoán. As condicións para a realización das tradicionais fogueiras do San Xoán son:

a. As persoas interesadas en realizar unha fogueira deberano solicitar no rexistro xeral do Concello ou no rexistro electrónico desta entidade, antes das 12:00 horas do día 21 de xuño de 2022 .
b. Establécese o horario para o inicio da actividade ás 18:00 horas, e deberán quedar perfectamente apagadas antes das 3:00 horas do día seguinte.
c. A solicitude deberá recoller a seguinte información:
i. Nome, apelidos e DNI da persoa solicitante.
ii. Un correo electrónico e un número de teléfono de contacto.

Pero tamén é necesario cumprir coa normativa que regula a prevención de incendios:
 Queda prohibido realizar lume en solo rústico de protección forestal e de espazos naturais.
 Medidas preventivas:
◦ Previamente ao inicio da fogueira, farase unha devasa mediante a eliminación manual ou mecánica do material combustible nunha franxa de polo menos 5 metros de ancho, rodeando o perímetro que se vai queimar.
◦ Non se prenderá lume preto de masas forestais ou matogueiras (50 metros de distancia mínima) e establecerase unha distancia de seguridade con respecto ás edificacións, ás cablaxes eléctricas, a instalacións de calquera tipo ou vehículos que será proporcional ao tamaño da fogueira.
◦ As fogueiras non poderán superar os 2 metros de altura e non poderán ter un diámetro maior a 2 metros. O material combustible será de orixe vexetal. Non se poderán utilizar combustibles de orixe inerte (plásticos, gomas, espumas etc. …)
nin utilizar acelerantes (gasolina, gasóleo, disolventes…). A madeira que se poida empregar non debe conter restos metálicos, nin de vidro nin de calquera outro tipo que poida supoñer un risco ambiental ou non sexa totalmente combustible.
◦ Non poderá iniciarse ningunha fogueira cando as condicións meteorolóxicas dificulten o control, especialmente nos días de vento intenso.
◦ Non se abandonará a vixilancia da zona da fogueira ata que o lume estea totalmente apagado. Deberase ter á man medios adecuados para a extinción do lume.