Licitados en Ribeira os servizos de mantemento e mellora de vías e espazos públicos

O Concello de Ribeira vén de licitar unha nova iniciativa dirixida a destinar 400.000 euros a servizos de reparación, mantemento, acondicionamento e melloras de vías e espazos de uso público situados no termo municipal de Ribeira.

Obras recentes na estrada da Mámoa, en Ribeira

De acordo coas cláusulas da licitación, inclúense os seguintes tipos de actuacións:

• Servizos de mantemento e reparacións: conxunto de traballos de conservación preventiva e correctiva necesarios para manter as vías e espazos públicos aptos para a súa utilización, en condicións de seguridade e comodidade para os usuarios. Poderán ser:

◦ A.1 Programados: refírense a actuacións de conservación, reparación e reposición planificadas por parte dos Servizos Técnicos do Concello de Ribeira.

◦ A.2 De acción inmediata: trátase de actuacións imprevistas, de ámbito puntual e de carácter urxente, que por razóns de seguridade e/ou funcionalidade deben ser reparadas no menor espazo de tempo posíbel.

• Obras de renovación ou mellora: refírese a pequenas obras que teñan por obxecto a reforma, renovación ou mellora dos espazos públicos.

• Actuacións en circunstancias excepcionais e de emerxencia: no caso de que se produza unha situación excepcional (inundacións, corrementos de terras, afundimentos, fochas, etc.) o adxudicatario deberá poñer ao dispor do Concello os medios persoais e materiais asociados a este contrato

Segundo informa o Goberno local, a finalidade perseguida con este proxecto é “manter en óptimo estado os espazos públicos municipais, proporcionando unha maior seguridade no uso, así como prolongar a vida útil das zonas sobre as que se actúa”.

A natureza das obras para realizar será en xeral de pequena envergadura, e será múltiple en canto ao número e á localización, non existindo unha oferta fixa de traballo, dado que se irán demandando en función das necesidades do Concello de Ribeira.

Cítase a continuación, a título orientativo e con carácter non excluínte, os elementos sobre os que estará obrigado a actuar o adxudicatario:

• Pavimentos de calzadas, beirarrúas, prazas, parques e demais espazos públicos destinados ao tránsito de vehículos e persoas, sexa cal for o seu material construtivo.

• Bordos e rigolas en todo tipo de calzadas e beirarrúas.

• Mobiliario urbano (papeleiras, bancos, bolardos, varanda, etc.)

• Elementos de drenaxe superficial (reixas, cunetas, canlóns, etc.), sempre que non estean mantidos por outras empresas

• Muros e muretes de contención ou de peche

• Escalinatas, ramplas, plataformas, vaos e pasarelas

• Pozos e arquetas de servizos municipais (non mantidos por outras empresas)

• Sinalización horizontal, vertical, balizamento e defensas

• Calquera reparación no espazo público dentro dos límites fixados neste prego

A duración do contrato é de dous anos ou ata alcanzar a contía máxima.

As empresas interesadas dispoñen ata o 4 de febreiro de 2022 á medianoite para presentar as súas ofertas a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SILEX).