Declaración dos Grupos da Corporación de Rianxo xunto o sector mexilloeiro

DECLARACION:

OS GRUPOS POLÍTICOS DA CORPORACIÓN DE RIANXO XUNTO O SECTOR MEXILLOEIRO DO
CONCELLO DE RIANXO, AO AMPARO DA VIXENTE LEXISLACIÓN SOMETE Á CONSIDERACIÓN DO
PLENO, PARA O SEU DEBATE E APROBACIÓN. A DECLARACIÓN DE APOIO AO SECTOR E Á
DERROGACIÓN DO ARTICULO 13.2 DO DECRETO 153/2019 POLO QUE SE REGULA A
CONSERVACIÓN E EXPLOTACIÓN DOS RECURSOS MARISQUEIROS E DAS ALGAS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


No decorrer das últimas campañas de recolección de mexilla, “materia prima indispensable e
insubstituíble para obter o mexillón adulto destinado a alimentación da poboación”, asistimos a
accións claramente encamiñadas a restrinxir, cada día máis, as zonas idóneas e accesibles onde os titulares
das bateas poden obter, co seu arduo e perigoso traballo, a cría de mexillón que servirá de base para a
respectiva campaña.
Recalcamos neste punto o desexo unánime deste sector de deixar inequivocamente fora de esta declaración,
consideracións persoais, políticas e/ou burocráticas pois, estamos fronte a un problema que pode
representar unha sentencia de inoperabilidade e insostenibilidade de todo o sector pola aprobación de
normas que, no noso entender aprobáronse de costas aos máis prexudicados e sen ponderar
adecuadamente o dano económico e social que se pode causar a todo un sector que produce Mexillón de
óptima calidade nas máis de 3.000 bateas existentes en Galicia.
Máis de 70 anos pasaron xa, desde o comezo desta actividade mexilloeira e, nunca se produciron ataques
tan letais ao sector, baseados en presuntos estudos de conservación e explotación dos recursos. Todos
temos o dereito a vivir dos nosos recursos naturais, con responsabilidade e acatando as normas que entre
todos poidamos darnos para unha explotación respectuosa e sostible dos mesmos.
Cando un bateeiro precisa colleitar mexilla para a súa batea, é exclusivamente ese o traballo que vai realizar
nas rochas, e non ten ningún interese, como se pretende transmitir á cidadanía desde núcleos interesados,
en extraer e destruír outros recursos naturais, e incluso o propio medio do que dependen para a súa
subsistencia.
Esta procura de cría de mexillón xa foi levada a cabo polos nosos avós, logo polos nosos pais, agora por
nos, e debe ser viable para os nosos fillos e netos.
Como en todo grupo de seres humans, sempre atoparemos minúsculos núcleos que pretendan transgredir a
normativa establecida, iso pasa en calquera ámbito human que analicemos, e para iso existen as leis que
deben ser aplicadas, por quen corresponda, con contundencia e exemplaridade.
Entendemos que poida resultar apetecible para o sector percebeiro o feito de poder engadir á súa cesta de
produtos dispoñibles a mexilla a cal, pasaría a ser da súa propiedade tendo en conta que aos mexilloeiros
non se lle permitiría traballar nas zonas que eles si terían accesibles, pero, é que historicamente falando, a
mexilla é dos mexilloeiros, así como o percebe e dos percebeiros e,ningunha empresa, e menos ningún
sector económico no seu conxunto pode permitir que a súa subsistencia e viabilidade se encontre en mans
de terceiros alleos, cuxo único fin sería vender o produto ao mellor ofertante, sen mais consideracións de
ningún tipo.
Por todo isto, entendemos que é a nosa responsabilidade pedir a quen teña a potestade de ditar normas
neste sector que se revisen os últimos pasos dados e se volte á orixe onde todos convivamos e nos
respectemos os uns aos outros e, cada quen, co seu traballo logre contribuír ao engrandecimiento das nosas
respectivas común idades.
Por todo o exposto, os grupos políticos da Corporación de Rianxo e o Sector Mexilloeiro de Rianxo aproban a
seguinte declaración:

  1. Pedir a retirada por parte da consellería do Mar da normativa recentemente aprobada, especificamente o
    Artigo 13.2 do Decreto polo cal se regula o Réxime de Conservación e Explotación dos recursos
    marisqueiros e das Algas por consideralo letal para o sector mexilloeiro.
  2. Solicitar que, unha vez sexa atendido o contido do punto anterior, a Consellería do Mar da Xunta de

Galicia convoque aos interlocutores válidos do sector mexilloeiro para analizar a situación creada por mor
dos cambios realizados na normativa de extracción de mexilla e tentar crear, entre todos, un punto de
encontro respectuoso e sostible para garantir con xustiza e equidade a viabilidade e sustentabilidade dos
intereses de tódolos afectados.