En Corrubedo arranca a renovación de Servizos e pavimento da rúa e travesia Falcato

O Concello de Ribeira informa de que esta mañá arrancaron as obras para renovar os servizos e a pavimentación da rúa Falcato e da travesía do mesmo nome, ambas situadas na localidade de Corrubedo.
Os traballos están sendo executados pola empresa Construcciones Anspal, S.L., conforme a unha oferta económica de 53.845 euros, IVE incluído.
Os servizos de augas e saneamento nesta zona son antigos e rexistran avarías frecuentes, en tanto que o pavimento de formigón se atopa en mal estado. Coa fin de solucionar estas eivas vaise executar un proxecto que inclúe, en canto a instalacións, as seguintes accións:
 Disposición polo centro da calzada dun colector de PVC corrugado de 315 milímetros de diámetro para canalizar as
augas pluviais, ademais de construír arquetas de sumidoiro e pozos de rexistro de formigón prefabricado, ademais de
acometidas de pluviais nas vivendas existentes.
 Para saneamentos, instalación dun colector de PVC liso de 315 milímetros de diámetros, así como a realización de acometidas domiciliarias e pozos de rexistro.
No que atinxe a pavimentos vaise empregar pavimento de formigón de 15 centímetros de espesor, intercalado con franxas de lousas de granito con dimensións 60x40x8 cm.
O prazo de execución son tres meses.