Ribeira dá a coñecer as bases do Concurso de Nadal 21-22 nas modalidades de cartel e postal felicitación

BASES REGULADORAS DO CONCURSO DE NADAL 2021-2022 NAS MODALIDADES DE CARTEL E DE
POSTAL FELICITACIÓN.

1.- OBXECTO E FINALIDADE
Estas bases teñen por obxecto establecer os criterios de participación no concurso de Nadal, nas
modalidades de deseño do Cartel do programa e da Postal felicitación de Nadal organizado polo concello
de Ribeira.
2.- REGULAMENTO PARA A PARTICIPACIÓN
2.1.- Modalidades dos distintos concursos:

 1. Deseño de Cartel do programa de Nadal
 2. Deseño da Postal felicitación de Nadal
  2.2.- Funcionamento:
 • Nas modalidades de deseño do cartel de Nadal e de deseño da Postal de Nadal poderán participar todas
  as nenas e os nenos empadroados no municipio de Ribeira que estean escolarizados nos niveis de infantil e
  primaria dos centros escolares do Concello de Ribeira. De forma excepcional tamén poderán participar, as e
  os menores de idade que cursen estudos en infantil e primaria na actualidade en calquera centro educativo
  do municipio aínda que non estean empadroados no concello de Ribeira.
 • Cada neno/a só poderá participar cunha creación en cada modalidade: cartel e postal.
 • O tema da obra deberá estar relacionado co Nadal.
 • A obra, que deberá presentarse sen texto ningún, presentarase en cartolina ríxida ou material
  semellante. O tamaño non poderá ser maior dun A-3 nin menor dun A4. A técnica libre: cera, colaxe,
  acuarela, rotuladores, témpera…
 • As obras deben ser orixinais e inéditas, polo tanto non poden ser obxecto de ningún outro premio, nin ser
  publicadas ou presentadas noutros concursos.
 • Cada traballo asinarase con pseudónimo. Xunto co traballo entregarase un sobre pechado co mesmo
  pseudónimo e a idade do concursante indicados no exterior. No interior o sobre conterá: o nome e apelidos
  da nena ou neno, data de nacemento, curso e centro de ensino, lugar de residencia así como teléfono de
  contacto dos seus proxenitores/titores legais. Este sobre presentarase pegado pola parte posterior do
  traballo.
 • Calquera traballo que non presente as características esixidas quedará fóra do concurso.
  -De consideralo factible, poderase realizar unha mostra con todos os traballos presentados, que poderá ser
  exposta de xeito tradicional ou dixital a través dos distintos medios, o cal será comunicado publicamente
  no seu momento.
  2.3.- Prazo:
 • As obras orixinais xunto co sobre de datos, deberán remitirse ata o día 30 de novembro de 2021, ao Centro
  Cultural Lustres Rivas (R/Manuel Lustres Rivas, 20, 2o andar, dereita, CP 15960, Ribeira), podendo tamén ser
  entregadas de xeito presencial en horario de 9 a 14h.

3.- PREMIOS
Establécese un único premio de 150 € para o gañador do concurso na modalidade de cartel de Nadal
distribuído nos seguintes bonos: 100€ para gastar en MILAR SAMPEDRO e 50€ en LIBRERÍA MIRÁS.
Establécese un único premio de 150€ para o gañador do concurso na modalidade de postal de Nadal
distribuído nos seguintes bonos: 100€ para gastar en DAGA SPORT e 50€ en LIBRERÍA MIRÁS.
3.1.- Caducidade de premios:
No suposto de que algún premios non fosen recollidos na Concellería de Cultura antes do prazo dun mes
dende a comunicación dos agraciados, perderán a súa validez e non serán entregados ás persoas
interesadas. As persoas gañadoras terán que canxear os bonos nos establecementos sinalados como
máximo ata o 31 de xaneiro de 2022.
4.- XURADO
O xurado estará composto por tres persoas vinculadas a Cultura e pola concelleira desta área ou a persoa
en quen delegue. A decisión do xurado será inapelable.
A decisión do xurado poñerase en coñecemento do centro de ensino da nena ou neno galardoado, ou
comunicarase por teléfono aos proxenitores/titores legais no seu caso, o día 3 de decembro, organizando
un acto público ao longo do mes de decembro para a entrega dos premios.
5.- ACEPTACIÓN DAS BASES E AUTORIZACIÓNS EN CANTO Á L.P.D.
A mera participación nalgunha das modalidades deste concurso supón a aceptación plena de todas as
bases, así como a autorización á entidade organizadora a empregar a imaxe e datos das persoas gañadoras
no concurso para os efectos de publicidade do resultado do mesmo.
Así, aos efectos do establecido na Lei Orgánica 3/2018 de protección de datos e RGPD, o Concello de
Ribeira comunica que estes datos de carácter persoal forman parte dun ficheiro na área de Cultura,
podendo exercitar os seus dereitos ARCO na seguinte dirección de correo postal: Praza do Concello, s/n, CP
15960, Ribeira (A Coruña).
O incumprimento dalgunha destas bases supón a privación de todos os dereitos que poidan derivar da
participación da campaña.
No caso de que algunha persoa premiada ou agraciada renuncie a algún premio deberá formalízalo por
escrito na Concellería de Cultura no mesmo prazo fixado para a reclamación dos premios; unha vez
rematado o prazo, todos os premios e vales/bonos do sorteo non canxeados perderán a súa validez e non
poderán ser reclamados.