O Polígono de Xarás vaise ampliar trala autorización da Xunta

A Xunta autorizou o cambio de uso do solo rústico de protección forestal que permitirá a ampliación do polígono industrial de Ribeira para acoller novas instalacións e favorecer así o incremento do emprego e a creación de riqueza neste municipio. Este cambio está incluído na modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal (PXOM) -cuxa tramitación deberá ser rematada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, tras esta autorización- e prodúcese despois de constatar que existen razóns de interese público derivadas de necesidades de ordenación e xestión sustentable do territorio. A aprobación da modificación do PXOM permitirá satisfacer a alta demanda de solo para uso industrial neste concello, tendo en conta que o polígono está totalmente ocupado, e posibilítase así o desenvolvemento dun novo espazo industrial que responda a esta demanda.
Neste caso, o cambio faise en aplicación do disposto na Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, que atribúe ao Consello da Xunta a competencia da autorización dos cambios de uso forestal a outros usos non agrarios naqueles terreos forestais onde se produciu un incendio forestal, durante trinta anos desde que este se produciu. Neste
sentido, a devandita lei establece, no seu artigo 59.4, que “con carácter singular, de forma excepcional, cando concorresen razóns de interese público derivadas de necesidades de ordenación e xestión sustentable do territorio, o Consello da Xunta, mediante acordo motivado, poderá autorizar a tramitación de cambios de uso forestal”.
Cómpre indicar que nesta ocasión estamos diante dunha modificación puntual dun instrumento de planeamento promovida por un concello, e non por un particular, que parte de necesidades constatadas de solo industrial e que considera amplas clasificacións de solo rústico en compensación ao novo solo industrial.
Ademais, este cambio ten garantido, no proceso de avaliación estratéxica, a axeitada integración dos aspectos ambientais co desenvolvemento económico equilibrado e sustentable do territorio, a cohesión social e a mellora da calidade de vida da poboación e a utilización racional do territorio e a sustentabilidade ambiental, en coherencia co
modelo territorial que establecen as directrices de ordenación do territorio (DOT).
Trátase, pois, dun procedemento que se leva a cabo de acordo co que establece a normativa para casos de interese xeral coma este.