Impulso ao proxecto de renovación da auga para consumo en Cabo de Cruz

O Concello de Boiro celebrou este xoves día 30 o pleno ordinario correspondente ao mes de setembro. A sesión contou, que como vén sendo costume pode verse na canle municipal en Youtube, coa asistencia da totalidade dos membros da corporación: 17. Entre outras novidades salientábeis, o pleno saldouse coa aprobación inicial do regulamento para o viveiro de empresas municipal e o Coworking Lab Barbanza, e o respaldo dos grupos ao proxecto para renovar a auga para consumo en Cabo de Cruz (proxecto do Concello do que falamos os días pasados dende O Barbanza).

Os resultados da votación foron os seguintes:

1. Aprobación da acta da sesión plenaria do 24/06/2021 – aprobado con 15 votos a favor (7 PP/ 5 PSOE/ 1 BNG/ 1 ICBoiro/ 1 Ciudadanos) e 2 abstencións (1 BNG/ 1 Boiro Novo).

2. Aprobación da conta xeral do exercicio 2020 – aprobado con 8 votos a favor (PSOE/ BNG/ Boiro Novo) e 9 abstencións (PP/ IC Boiro/ Ciudadanos).

3. Aprobación inicial do regulamento do Viveiro de Empresas do Concello de Boiro e a zona Coworking Lab Barbanza e o seu réxime interno – aprobado inicialmente con 8 votos a favor ( PSOE/ Boiro Novo/ IC Boiro/ Ciudadanos) e 9 abstencións (PP/ BNG).

4. Modificación do Título X das bases de execución do orzamento prorrogado do 2019 e aprobación do expediente de modificación de créditos nº 27/2021, de créditos extraordinarios e suplementos de crédito, por importe de 326.389,63 euros, financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais – aprobado con 8 votos a favor (PSOE/ Boiro Novo/ Ciudadanos/ IC Boiro), 7 en contra (PP) e 2 abstencións (BNG).

5. Determinación de festivos locais para 2022 – aprobado por unanimidade (17 votos a favor).

6. Expediente de modificación de créditos nº25/2021 de suplemento de crédito por importe de 119.043,25 euros, financiado con remanente de tesourería para gastos xerais da liquidación 2020 para a “renovación da auga potable en Cabo de Cruz – tramo inserción Curvera ata Subuqueiro – aprobado por unanimidade (17 votos a favor).

7. Modificación de créditos nº 25/2021 de crédito extraordinario por importe de 335.559,58 euros, financiado con remanente de tesourería, para gastos xerais – aprobado por unanimidade (17 votos a favor).

8. Moción do grupo municipal Boiro Novo/ Mixto para o rexeitamento dos actos homófobos acontecidos neste concello – aprobado por unanimidade (17 votos a favor).

9. Moción do grupo municipal PSdeG-PSOE para equiparar real e efectivamente as persoas menores en acollemento familiar á condición de “fillo/a” e o recoñecemento de familias de especial protección ás familias acolledoras, solicitada pola Asociación Galega de familias de Acollida (ACOUGO) – aprobado por unanimidade (17 votos a favor).

10. Moción do grupo municipal do BNG sobre asfaltado dunha pista da concentración parcelaria na Cuncheira – aprobado por unanimidade (17 votos a favor)

11. Moción do grupo municipal BNG sobre mellora de habitabilidade e convivencia nos núcleos do río Coroño – aprobado por unanimidade (17 votos a favor).

12. Moción do grupo municipal do BNG sobre mellora en infraestruturas e seguridade no núcleo de Ponte Goiáns – aprobado por unanimidade (17 votos a favor).

13. Moción do grupo municipal de IC Boiro sobre modificación puntual da Relación de Postos de Traballo do Concello de Boiro e a equiparación salarial do corpo da Policía Local cos demais corpos de seguridade estatais e autonómicos – aprobado con 15 votos a favor (PP/ PSOE/ Boiro Novo/ IC Boiro/ Ciudadanos) e 2 abstencións (BNG).

14. Moción do grupo municipal do PP para instar ao goberno de España a baixar o prezo da luz actuando sobre determinados impostos e custes regulamentarios – rexeitado co voto de calidade do alcalde con 8 votos a favor (PP/ IC Boiro), 8 votos en contra (PSOE/ BNG/ Boiro Novo) e 1 abstención (Ciudadanos).

15. Moción do grupo municipal do PP en apoio do acceso da poboación aos servizos financeiros – aprobada con 9 votos a favor (PP/ IC Boiro/ Ciudadanos) e 8 votos en contra (PSOE/ BNG/ Boiro Novo).