Boiro convoca un proceso selectivo para unha praza de técnico/a de administración xeral

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego que permita nomeamentos interinos como técnicos/as de administración xeral. O prazo de inscrición no proceso abre este mércores 6 de outubro e será de 10 días hábiles.
As persoas aspirantes deben cumprir unha serie de requisitos, esixibles para acceder ao servizo público de emprego e estar en posesión do título oficial de grao, licenciatura, enxeñaría, arquitectura ou equivalente. O proceso selectivo vai constar dunha fase de oposición cunha proba de coñecementos, un suposto práctico e proba de coñecemento de lingua galega. Na fase de concurso valorarase a experiencia profesional e a formación.
As persoas interesadas en formar parte desta selección deberán presentar as súas instancias no modelo que se engade como Anexo nas bases, nun prazo de dez días hábiles a contar dende este mércores 6 de setembro. Toda a información e bases da convocatoria están a disposición das persoas interesadas na web municipal.