Boiro convoca un proceso selectivo para unha praza de policía local de mobilidade

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a provisión en propiedade dunha praza de policía local, reservada para mobilidade horizontal, en modalidade de funcionario de carreira. O prazo de presentación de
solicitudes está aberto dende a súa publicación no BOE do 14 de outubro por un prazo de 20 días hábiles.
As persoas aspirantes deberán estar en posesión o título de bacharel ou técnico; acreditar estar en posesión dunha categoría igual á da convocatoria como funcionario/a de carreira noutros corpos da Comunidade Autónoma da
Galicia e ter unha antigüidade mínima de 3 anos en dita categoría; ser titular dos permisos de conducir A2 e B; compromiso de portar armas durante o servizo; posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas; e non ter
sido condenando nin inhabilitado das funcións públicas.
O proceso selectivo consistirá nun concurso de méritos, disposto para as probas de mobilidade e promoción interna nos corpos das policías locais. O prazo de presentación de solicitudes está aberto e debe facerse a través do
Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 horas, ou mediante a sede electrónica.