Licitada a redacción dos proxectos de expropiación e urbanización do novo polígono de Ribeira

O proxecto do novo polígono industrial de Ribeira vén de recibir un impulso decisivo no seu proceso de materialización. Segundo confirmou o Concello, licitouse a redacción dos proxectos de expropiación e de urbanización do mesmo, así como dos servizo de arqueoloxía: tres accións que suman un total de 249.260 euros, IVE incluído.

Planos do novo polígono nunha captura achegada por El Correo Gallego

Esta contratación, engade o Concello, está dividida en tres lotes, de tal xeito que para o proxecto de expropiación prevese un prezo de licitación de 48.400 euros; para o servizo de arqueoloxía de 27.930 euros; e para o proxecto de urbanización de 173.030 euros.

A do proxecto de expropiación efectuarana persoas facultativas coa correspondente titulación universitaria. Para tal efecto, a lo menos un membro do equipo técnico deberá ser persoa técnica coa titulación de arquitectura ou enxeñería de camiños canles e portos. As valoracións do solo, edificacións, instalacións e plantacións realizaranse por persoal técnico con habilitación legal suficiente.

Polo que se refire ao servizo de arqueoloxía, está diferenciado en dúas etapas: por unha parte as sondaxes arqueolóxicas (un total de 64 catas e 64 gabias mecánicas) e por outra o control arqueolóxico durante a execución das obras de urbanización.

En canto ao proxecto de urbanización, nel definiranse polo menos a execución das seguintes obras:

• Execución ou acondicionamento das vías públicas, rede peonil, estacionamentos e espazos libres públicos, incluída a explanación e pavimentado de calzadas, construción e encintado de beirarrúas e movementos de terras.

• Abastecemento de auga, incluída a súa captación, depósito, tratamento e distribución, así como as instalacións de rega e os hidrantes contra incendios.

• Saneamento, incluídas as conducións e colectores de evacuación, os sumidoiros para a recollida de augas pluviais e as instalacións de depuración.

• Subministro de enerxía eléctrica, incluídas as instalacións de condución, transformación, distribución e iluminación pública.

• Infraestruturas comúns telefónicas e de telecomunicacións.

• Canalización e instalación das redes de gas e dos demais servizos esixidos en cada caso polo plan.

• Xardinaría dos espazos libres públicos, incluída a plantación de árbores e de especies vexetais preferentemente sustentables e a instalación de elementos de xogo infantís.

• Sinalización.

• Mobiliario urbano.

• Previsión de espazo para a implantación das infraestruturas de transporte público que se requiran para unha mobilidade sustentable.

• Demolición dos elementos existentes incompatíbeis coa folla de ruta marcada.

• Enlace dos servizos urbanísticos cos sistemas xerais e acreditar que teñen capacidade suficiente para atendelos.

• Previsión e valoración das correspondentes obras de desvío ou reposición e incluso a súa posíbel utilización como puntos de novas acometidas.

Os interesados dispoñen ata o 30 de setembro para poder presentar as súas ofertas, téndoo que facer a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SILEX).

O polígono estará situado na contorna de Fontenla e Pedras Vermellas, na parroquia de Palmeira, e contará cunha superficie de 258.685 metros cadrados.

O Concello lembra que o capítulo de investimentos do orzamento municipal que será sometido á aprobación do pleno o vindeiro luns recolle diversas consignacións relacionadas co novo polígono, entre eles 1.200.000 euros para a expropiación de terreos e 7.992.648,32 euros para a construción e urbanización do mesmo.