Inscricións no Servizo de Orientación Laboral de Ribeira para os itinerarios PEL Emprego Sustentábel da Deputación

A Deputación da Coruña, no marco do Plan de Emprego Local (PEL), oferta novas formacións encadradas ao abeiro dos itinerarios PEL emprego Sustentábel (fase 2021) dirixidos a persoas en situación de vulnerabilidade.

Os cursos están asociados a certificados de profesionalidade nivel 2 e 3 polo que esixen requisitos formativos de acceso.

A formación realizarase en distintas localidades da provincia da Coruña, sendo as máis próximas ao Barbanza as seguintes: Teo, Mazaricos e Ordes.

Cursos, nivel de certificado, lugares de realización e prazo de solicitude

-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (Nivel 2).

Lugares de realización: Narón, Cambre e Ortigueira.

Prazo de solicitude: ata o 3 de setembro as 14:00 horas.

-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (Nivel 2).

Lugares de realización: Ordes e Cee.

Prazo de solicitude: ata o 13 de agosto as 14:00 horas.

-Xestión de chamadas de teleasistencia (Nivel 2).

Lugar de realización: Arteixo.

Prazo de solicitude: ata o 3 de setembro as 14:00 horas.

-Dinamización Comunitaria (Nivel 2).

Lugares de realización: Ortigueira, Santa Comba e Ordes.

Prazo de solicitude: ata o 3 de setembro as 14:00 horas.

-Guía por itinerarios de baixa e media montaña (Nivel 2).

Lugares de realización: Teo e Mazaricos.

Prazo de solicitude: ata o 17 de setembro as 14:00 horas.

Requisitos das persoas candidatas

Persoas desempregadas, non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, inscritas na Oficina de Emprego que lle corresponda, que acrediten o requisitos de acceso a certificados de profesionalidade nivel 2 ou 3 (segundo corresponda), e que ademais cumpran os seguintes requisitos:

• Ter cumpridos os 16 anos de idade.

• Estar empadroado/a nalgún dos concellos do territorio do proxecto (poboación inferior a 50.000 habitantes).

• Saber ler e escribir.

• Pertencer a algún dos seguintes colectivos:

◦ Persoas desempregadas de longa duración (PLD).

◦ Persoas menores de 30 anos non participantes en accións do Programa Operativo de Emprego Xuvenil (POEJ).

◦ Persoas maiores de 55 anos.

◦ Persoas con certificado de discapacidade sen impedimento físico ou psíquico que lle impida o normal desenvolvemento das accións formativas e da profesión á que vai asociada esa formación.

◦ Persoas inmigrantes.

◦ Persoas pertencentes a minorías étnicas e comunidades marxinadas.

◦ Outros colectivos desfavorecidos como: participantes que viven en fogares compostos dun único adulto con fillos ao seu cargo; persoas sen fogar ou afectadas pola exclusión en materia de vivenda; vítimas de violencia de xénero; vítimas de discriminación por orixe racial ou étnico, orientación sexual e identidade de xénero; solicitantes de asilo; persoas con problemas de adicción; persoas reclusas e ex reclusas; perceptoras de rendas mínimas ou salarios sociais; persoas con fracaso ou abandono escolar.

◦ Outras persoas en situación de vulnerabilidade acreditada por un informe dos Servizos Sociais Municipais.

◦ Documentación a presentar:

• Formulario, declaración e compromiso debidamente cumprimentado e asinado.

• Documento Nacional de Identidade (DNI) ou Número de Identificación de Estranxeiros (NIE) no seu caso (non necesario se a solicitude é telemática en nome propio).

• Certificación emitida polo SEPE de estar inscrita como persoa desempregada.

• No caso da mocidade (menores de 30 anos), certificado de inscrición no sistema de garantía xuvenil.

• Certificado ou volante de empadroamento.

• Documento acreditativo ou informe emitido polos servizos sociais municipais que confirme a situación de vulnerabilidade, cando corresponda.

• Documento de concesión de prestacións sociais e/ou económicas (RISGA, PNC, pensión contributiva, rendas activas de inserción, prestación por desemprego, subsidio por desemprego, etc.)

• Certificado emitido polo SEPE de non figurar como beneficiario de prestación ou subsidio de desemprego.

• Declaración responsable da solicitante de non percibir rendas ou ingresos mensuais, iguais ou superiores ao 75% do IPREM vixente.

• Acreditación das titulacións ou certificacións que permitan o acceso a certificados de profesionalidade do nivel correspondente.

Lugar de presentación de solicitudes

Presencialmente no rexistro do Concello de Ribeira. Presentar solicitude e documentación requirida.

• Engadir o documento “Solicitude”.

A través da Sede Electrónica da Mancomunidade Arousa Norte.

Máis información

Na web da Mancomunidade Barbanza Arousa.

No Servizo de Orientación Laboral do Concello de Ribeira: 981 87 14 97

O proxecto PEL Emprego Sustentábel no ámbito rural enmárcase na convocatoria de axudas do Fondo Social Europeo destinadas a entidades locais para a inserción das persoas máis vulnerábeis no contesto do Programa Operativo de Emprego, Formación e Educación (POEFE).