En Ribeira, estimado o recurso de FACSA contra o acordo plenario que lle negaba a adxudicación dos servizos da EDAR

O Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia vén de resolver de xeito favorábel o recurso interposto pola Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense S.A. (FACSA), contra o acordo do pleno con data de 31 de maio de 2021 no que se denegaba a adxudicación á devandita empresa da contratación dos servizos de mantemento das EDAR de Couso e de Corrubedo, polos votos en contra do PBBI (7) e do BNG (2), fronte aos votos a favor da adxudicación do PP (8) e a abstención de PSdG-PSOE (2) e SumaRibeira (1).

Segundo explica a resolución: “Se se acude á realidade dos feitos obsérvase que o acordo plenario vota en contra da proposta de adxudicar o contrato ao licitador que obtivo a mellor puntuación, isto é, a oferta economicamente máis ventaxosa, estando sen embargo na obriga de facelo, sen que conste a motivación deste proceder, pois se ben se podería afastar da proposta, motivándoo convenientemente, o que non se contempla legalmente é a negativa inxustificada á adxudicación do contrato”.