En Ribeira adxudicada a implantación de dous centros de compostaxe comunitarios e o subministro de composteiros domésticos

O Concello de Ribeira adxudicou de xeito provisional a implantación de dous centros de compostaxe comunitarios para o tratamento in situ de biorresiduos no casco urbano de Ribeira, e o subministro de 85 composteiros domésticos para tratamento deste tipo de lixo orgánico en vivendas.

A empresa que obtivo a mellor clasificación durante o proceso de contratación foi Narabeen Global Services, S.L., conforme a unha proposta de 38.499 euros, IVE incluído.

Este proxecto contempla a implantación de dúas áreas de Compostaxe Comunitaria nas zonas das Abesadas e O Touro que recibirán a fracción de residuos orgánicos dos domicilios nun radio de 500 metros, así como os residuos orgánicos procedentes do comercio de alimentación e hostalería máis próximos. Tamén se empregarán restos de rozas, podas e céspede, tanto das hortas e xardíns de propiedades particulares (vivenda individual ou colectiva con zonas verdes) como os procedentes dos parques e xardíns municipais,no radio de afección do centro de tratamento comunitario. Este material residual procedente de parques e xardíns empregarase “como material estruturante”.

No proxecto tamén se estipula que cada punto de compostaxe comprenderá 5 unidades modulares de compostaxe, un contedor de 3 metros cúbicos para restos de biomasa procedentes de parques e xardíns, unha caseta para almacenamento de apeiros, un acubillo para o almacenamento de material estruturante triturado e un punto de auga para rega e recollida de augas (coas súas respectivas conexións aos servizos públicos de abastecemento e saneamento).

O Centro de Compostaxe Comunitario ocupará unha superficie de 4 m por 8m cerrado mediante valado co fin de limitar os acceso aos usuarios adheridos ao proxecto. Tamén se prevé a dotación dunha biotrituradora-racheadora que será compartida polos 2 Centros de Compostaxe Comunitarios.

Por outra parte, tamén se contempla neste proxecto a implantación de 85 composteiros individuais naquelas vivendas, tanto do núcleo urbano como das parroquias, que dispoñan de terreo para a súa instalación.

A actuación está financiada ao abeiro da Orde do 5 de maio de 2020 (D.O.G. Núm, 92 do 13 de maio de 2020) sobre axudas en materia de residuos de competencia municipal co-financiadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo FEDER Galicia 2014-2020 segundo resolución ditada pola directora xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, por delegación da súa Conselleira