A Pobra suspende todalas actividades polos casos da COVID-19. Bando da Alcaldía

BANDO DA ALCALDÍA

D. José Luis Piñeiro García, alcalde-presidente do Concello da Pobra do Caramiñal (A Coruña),

FAI SABER: Que o noso concello acadou no día de onte, luns 12 de xullo de 2021, os 24 casos diagnosticados de COVID-19 nos últimos 14 días, o cal significa unha incidencia acumulada de máis de 250 casos cada 100 000 habitantes. Este novo gromo que afecta ao noso concello e a outros da comarca, dentro dun contexto de crecemento xeral de casos en toda a comunidade autónoma, obriga a establecer de novo medidas extraordinarias de protección fronte á transmisión do virus.


As presentes medidas extraordinarias serán de aplicación a partir do día 13 de xullo de 2021 e permanecerán en vigor ata o 26 de xullo.
Estabelécense as seguintes MEDIDAS:
Primeira. Procédese á suspensión de todas as actividades previstas na programación cultural, festiva e turística do noso concello, nomeadamente as seguintes:
 As actuacións previstas na praza do Cantón da Leña os días 13, 15, 20 e 22.
 Os concertos que forman parte da programación do Sons da Vila previstos para os días 14, 15, 21, 22 e 23 de xullo.
 As festas do Carme do Castelo, incluíndo todas as actividades previstas na súa programación.
 Todas as actividades previstas na Semana do Mar, incluída a Feira Mariñeira, e coa excepción da viaxe pola Ruta Xacobea do Mar de Arousa, que dependerá da empresa que colabora co Concello e que será responsable da seguridade COVID-19 no caso de realizarse.
Segunda. Anúlanse os permisos para a realización de espectáculos musicais en establecementos privados que precisen de autorización por parte do Concello.
Terceira. O parque do Castelo, a praza Alcalde Segundo Durán, os Xardíns Valle-Inclán e as praias quedarán pechadas ao uso público desde as 0:00 horas ata as 6:00 horas. A Policía Municipal intensificará a vixilancia no control de aglomeracións e das actividades prohibidas relacionadas co consumo de bebidas alcohólicas.
Cuarta. Non se permitirá o uso das diferentes dependencias municipais para actividades extraordinarias de carácter privado. Si se autorizará o seu uso por parte de entidades asociativas que o veñan facendo de maneira regular, sempre dentro das medidas de prevención exixidas segundo o nivel de restrición no que se atope o concello.

Estabelécense todas estas medidas sen prexuízo doutras que se puideren tomar con posterioridade e de todas aquelas que ditaminaren as autoridades sanitarias, tanto no nivel autonómico coma no estatal.
O que fai público para xeral coñecemento e efectos.

A Pobra do Caramiñal, na data da sinatura dixital

O alcalde