SumaRibeira anuncia unha completa batería de propostas para mellorar a mobilidade e a accesibilidade

SumaRibeira anunciou que vai propor en pleno unha batería de medidas específicas para “mellorar a mobilidade e accesibilidade das persoas con discapacidade”. Proporanse, engade a agrupación, compromisos concretos con partidas orzamentarias explícitas e máis unha auditoría periódica para comprobar o nivel de execución de ditas partidas.

Suma Ribeira, a través de seu concelleiro, Xurxo Ferrón, presenta esta iniciativa “dende o convencemento de que son necesarias medidas concretas, non só xenéricas, de cara a procurar a equiparación de dereitos que permita falar dunha integración real das persoas con discapacidade en todo o municipio, e a prol do principio de igualdade de oportunidades”.

A proposta de Suma Ribeira recolle unha serie de actuacións concretas coas que emendar unha lexislación e principios básicos “que se veñen amosando insuficientes para que quen ten discapacidades vexa diminuír as diferencias no cotián con quen nos as padece”.

Entre estas medidas, cómpre salientaras seguintes:

-Firme compromiso de cumprir “o nivel cero” en todos os pavimentos de nova construción, así como a revisión e posterior adaptación dos existentes.

-Aplicación rigorosa da actual Lei de Accesibilidade, que imposibilite a exclusión de ningunha veciña a establecementos públicos ou privados, con independencia do estado da súa discapacidade.

-Revisión de ramplas invasoras nas vías públicas.

-Revisión das baixantes de todas as beirarrúas e que sexan dotadas todas dun sentido de retorno.

-Sinalización das entradas de garaxes con cambios de pavimentos ou sinais fluorescentes para unha

maior autonomía das persoas con problemas visuais.

-Revisión dos pasos de peóns e estudo do pintado de sinalización con pictogramas nos pasos

próximos aos colexios para a integración das persoas autistas ou con discapacidade intelectual.

-Incorporación de semáforos acústicos.

-Incorporación de vehículos adaptados no transporte público.

-Favorecer o acceso ás praias, incorporando tamén mecanismos que fagan efectivo o goce do baño para as persoas con mobilidade reducida. Valorizar os areais do municipio como Destino Turístico de Integración.

-Revisión de parques infantís, incorporando mecanismos e xogos adaptados a todos os grupos infantís.

-Potenciar rutas de sendeirismo inclusivas e adaptar sempre que sexa posíbel as rutas xa existentes.

-Adquirir libros para as bibliotecas adaptados a todo tipo de lectores.

-Avanzar no superación do cumprimento, máis do legalmente establecido, das prazas de emprego

reservadas a estes colectivos.

-Inclusión nos orzamentos dun capítulo que explicite a cantidade e porcentaxe do investimento en

infraestruturas adicadas á diminución de barreiras á accesibilidade.

-Mención explícita no Informe de Intervención Anual da Conta Xeral do orzamento executado na

diminución das ditas barreiras.

Para Suma Ribeira, estas medidas “contribuirán a instaurar de forma progresiva o real principio de

igualdade dos servizos, para xerar unha maior autonomía persoal universal, minorando as dificultades comparativas que teñen que afrontar nestes momentos as persoas con disfuncionalidades”.