A Xunta convoca os exames de 2021 para o manexo das embarcacións de lecer e motos naúticas

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou esta semana as datas para a realización dos exames ordinarios teóricos e prácticos para obter os títulos que permiten manexar embarcacións de lecer e motos náuticas en Galicia. As titulacións para as que se convocan os exames son patrón para a navegación básica, patrón de embarcación de lecer, patrón de iate, capitán de iate e patrón de motos náuticas A e B. Para optar a elas realizaranse exames teóricos e prácticos nos centros oficiais de ensino pesqueiro da
Consellería do Mar.
No caso de patrón para a navegación básica, os exames teóricos realizaranse o 10 de maio e o 6 de setembro; as probas teóricas de patrón de embarcación de lecer serán o 11 de maio e o 7 de setembro; e as de patrón de iate realizarase os días 12 de maio e 8 de setembro. Os exames prácticos destas tres titulacións realizaranse o 14 de maio e o 10 de setembro e todas estas probas terán lugar no Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do
Atlántico de Vigo e nas Escolas Oficiais Náutico-Pesqueiras de Ferrol e Ribeira. En relación aos exames de capitán de iate, o teórico realizarase o 13 de maio e o 9 de setembro, e o práctico terá lugar o 14 de maio e o 10 de setembro. Os exames teórico epráctico de patrón de moto náutica A e B serán o 13 de maio nunha única convocatoria.
Estas probas de capitán de iate e de patrón de moto náutica A e B realizaranse no Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo.
As persoas interesadas en presentarse aos exames teóricos e prácticos deberán solicitar a súa admisión mediante unha solicitude dirixida ao centro oficial de ensino pesqueiro onde realizará o exame. O modelo de solicitude figura como anexo I da resolución que publicou o xoves desta semana o DOG. Ademais na resolución poderán consultar os requisitos
necesarios e a documentación complementaria que debe presentar coa solicitude. Para a convocatoria de maio poderán inscribirse do 5 ao 16 de abril, ambos incluídos, e para a de setembro o período de matrícula é do 12 ao 23 de xullo, ambos incluídos.
As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal . Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes de xeito presencial en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo
común.
Unha vez publicada a listaxe definitiva de aspirantes aos exames, a Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro nomeará os tribunais para a realización das probas, e indicará as horas dos exames no taboleiro de anuncios do centro de ensino e no portal web de formación da Consellería do Mar.
Dada a situación sanitaria derivada da covid-19, e no caso de que nun ou en varios dos centros de ensino exista un número elevado de persoas inscritas para algunha das probas convocadas, poderase realizar o exame en varias quendas. Neste caso, unha vez publicada a lista definitiva de admitidos/as no portal web de formación da Consellería do Mar e nos taboleiros de anuncios de cada centro oficial de ensino, comunicaráselle ás persoas
interesadas as quendas nas que se realizarán as probas.
A continuación móstranse as datas dos exames e os centros onde se efectuarán, tanto na súa convocatoria de maio coma na de setembro. Cabe recordar que, no caso de patrón de moto náutica A ou B, non hai convocatoria de setembro.

Exames extraordinarios
Esta semana tamén se publicaron no DOG as datas para a realización dos exames extraordinarios teóricos das titulacións para o goberno de embarcacións de lecer. Estas probas extraordinarias son as que están destinadas ao alumnado matriculado nas escolas de navegación de lecer homologadas. Neste caso hai tres convocatorias e son estes centros
os que se encargan dos trámites para poder presentar ao seu alumnado aos exames.
Para a convocatoria de abril destas probas as escolas de navegación de lecer poden inscribir ao seu alumnado desde o pasado venres ata o 16 de marzo, incluído; para a de xullo entre o 31 de maio e o 11 de xuño, ambas datas incluídas, e para a de decembro, o período de matrícula é do 25 de outubro ao 8 de novembro, ambos incluídos.