Aprobadas en Ribeira as obras de acondicionamento para a implantación dun Punto de Encontro Familiar

Fachada do local onde se vai habilitar o servizo, coas obras da futura comisaría ao fondo

O Concello de Ribeira aproba a realización das obras destinadas a acondicionar un local para a implantación dun Punto de Encontro Familiar na localidade, o oitavo en Galicia tras os xa existentes nas grandes cidades.

Dito establecemento encóntrase na rúa Perú, moi preto da futura comisaría, e conta cun espazo diáfano de 134 metros cadrados. O obxectivo é que despois da renovación dispoña de tres salas de intercambio, un espazo de administración, un despacho e unha zona de acceso con dous aseos, un deles adaptado.

O Punto de Encontro Familiar deberá favorecer o cumprimento do réxime de visitas como dereito fundamental das fillas e dos fillos para manter a relación cos proxenitores despois da separación, establecer vínculos necesarios para o seu bo desenvolvemento psíquico, afectivo e emocional e facilitar o encontro das fillas e fillos coa persoa proxenitora non custodia e coa súa familia extensa.

Ademais, terase que conseguir a normalización das relacións familiares “de maneira que o recurso chegue a resultar innecesario para a familia e procurar a seguridade das e dos menores durante o cumprimento do réxime de visitas, ademais de previr situacións de violencia”, explicou o Concello, engadindo que o centro “favorecerá e potenciará nas fillas e fillos unha boa relación cos seus pais, coa contorna da persoa proxenitora non custodia e coa súa familia extensa e potenciará que estes expresen con liberdade e sen medo os seus sentimentos e necesidades fronte aos seus pais”.

Tamén facilitará a orientación profesional para mellorar as relacións materno/paterno‐filiais e as habilidades parentais de crianza, informará e derivará ás persoas interesadas aos servizos especializados encargados da protección e da asistencia integral ás mulleres que sofren violencia de xénero e dispoñerá de información fidedigna sobre as actitudes e aptitudes parentais que axuden a defender os dereitos das e dos menores noutras instancias administrativas ou xudiciais (se fose necesario).

O investimento total das obras de acondicionamento é de 151.000 euros, IVE incluído. A empresa terá un prazo de execución de 120 días.