Ribeira subvencionará a contratación de 15 alumnos do obradoiro de cociña O Pote

O Pote Ribeira

Segundo acordo da última xunta de goberno local, o Concello de Ribeira vai financiar a contratación de ata quince alumnos ou alumnas do obradoiro de emprego de cociña O Pote que está tendo lugar dende o pasado mes de outubro de 2019 na Escola Municipal de Hostalería sita no segundo andar do mercado.
Así, segundo recollen as bases da convocatoria o propósito é propiciar a contratación a tempo completo por un período mínimo de tres meses de ata quince alumnos da devandita escola, cunha subvención fixa de 1.500 euros por traballador ata sumar unha partida de 22.500 euros. A contratación deberá comezar nos quince días seguintes á finalización deste obradoiro anual, sendo tal data de finalización o próximo 14 de novembro.
Poden ser beneficiarios destes incentivos as persoas empregadoras ou empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten (incluíndo persoas autónomas, sociedades civís e comunidades de bens aínda que carezan de personalidade xurídica), cuxa actividade estea directamente relacionada coa especialidade de cociña e que contraten traballadores por conta allea para prestar este tipo de servizos nos seus centros de traballo.
Presentación de solicitudes
Esta mesma semana está previsto que saia esta convocatoria publicada no Boletín Oficial da Provincia, data a partir da cal os interesados dispoñen de quince días hábiles (contados a partir do día seguinte) para formular as solicitudes de axudas no rexistro xeral do Concello.
Para calquera dúbida ou consulta, os interesados poden escribir un email a emprego@ribeira.gal.