Remata o trámite ambiental do PXOM de Ribeira para ampliar o chan industrial urbanizable

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda acaba de ditar a súa Declaración Ambiental Estratéxica sobre a modificación puntual do PXOM de Ribeira, coa que o concello aspira a reordenar a súa superficie industrial, desclasificando os dous solos programados inicialmente no planeamento e clasificando outro novo urbanizable.
Con esta resolución ponse fin á tramitación ambiental ordinaria do plan, durante a cal se foron integrando as consideracións establecidas polos diferentes órganos sectoriais, así como as principais cuestións ambientais expostas.
En todo caso e atendendo ás demandas de abastecemento e saneamento que previsiblemente xerará o funcionamento do novo polígono industrial, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático determina na súa resolución que se deberán establecer as previsións das obras necesarias para ampliar e reforzar os sistemas xerais en materia de augas existentes e exteriores ao sector.
O Concello de Ribeira, por conseguinte, deberá considerar o sinalado pola Xunta na Declaración Ambiental Estratéxica antes de aprobar provisionalmente a modificación do PXOM, paso previo á remisión do plan á Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo para a súa aprobación definitiva.