Pleno extraordinario Ribeira

Segue o Pleno extraordinario de Ribeira que se celebra este xoves 28.

Pleno Extraordinario Concello de Ribeira 28 de maio 2020

ORDE DO DÍA PARTE

I.-ADOPCIÓN DE ACORDOS 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DO PLENO ORDINARIO DE 27 DE FEBREIRO DE 2020. 2.-APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DO PLENO EXTRAORDINARIO DE 9 DE MARZO DE 2020 (sorteo mesas electorais eleccións autonómicas) 3.-APROBACIÓN DO LÍMITE MÁXIMO DE GASTO NON FINANCEIRO NOS ORZAMENTOS INICIAIS 2020. 4.-APROBACIÓN INICIAL PARA ORZAMENTO XERAL EXERCIZO ECONÓMICO 2020. ADOPCIÓN DOS ACORDOS QUE PROCEDAN. 5.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA PARTICIPACIÓN NO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) POS+ ADICIONAL 2/2020 DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. 6.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA PARTICIPACIÓN NO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) POS+ ADICIONAL 1/2020 DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA PARA O FINACIAMENTO DE GASTOS SOCIAIS EXTRAORDINARIOS DERIVADOS DO COVID-19 7.-APROBACIÓN, SE PROCEDE, PROXECTO NOVO AUDITORIO MUNICIPAL E O SEU ENTORNO. ADOPCIÓN DOS ACORDOS QUE PROCEDAN. 8.-APROBACIÓN EXPEDIENTE LICITACIÓN A TRAVÉS DE PROCEDEMENTO ABERTO CONTRATO DE OBRAS NOVO AUDITORIO MUNICIPAL E O SEU ENTORNO. ADOPCIÓN DOS ACORDOS QUE PROCEDAN. 9.-RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA APROBACIÓN EMENDAS PROXECTOS + 2020: – Instalación de rede de saneamento con Pozo de Bombeo no Lugar de Agrelo. -Pavimentación da Praza da Amarella. -Renovación de Servizos e Pavimentación en Rúa das Américas (Aguiño). -Instalación de rede de saneamento con Pozo de Bombeo no lugar de Canabeiro (Oleiros). -Renovación do alumeado público na rúa de Lugo e rúa Rosalía de Castro.” -Renovación do alumeado público na rúa de Lugo e rúa Rosalía de Castro”.(2) -Renovación do alumeado público na rúa de Galicia. -Renovación do alumeado público na rúa de Galicia.(2) -Instalación de rede de saneamento e abastecemento no lugar de Sampedro (Palmeira) 10.-Aprobación plan estratéxico de subvencións para 2020. 11.-Aprobación inicial crédito extraordinario 1/2020. 12.-Dar conta da liquidación do orzamento de 2019 e do informe de intervención do cumprimento do principio de estabilidade. 13.-DAR CONTA DO INFORME SOBRE MOROSIDADE E PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES A QUE SE REFIRE O REAL DECRETO 635/2014, DE 25 DE XULLO CORRESPONDENTE AO CUARTO TRIMESTRE DE 2019. 14.-DAR CONTA DO INFORME SOBRE MOROSIDADE E PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES A QUE SE REFIRE O REAL DECRETO 635/2014, DE 25 DE XULLO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. 15.-DAR CONTA AO PLENO DO PLAN DE CONTROL FINANCEIRO PARA O EXERCIZO 2020. 16.-DAR CONTA DECRETOS ALCALDIA COVID-19.