Pleno en Rianxo

Asiste o Pleno de Rianxo

Pleno Ordinario de Rianxo

ORDE DO DÍA:

PARTE RESOLUTIVA
1. Aprobación da acta do Pleno ordinario do 27 de febreiro de 2020
2.   APROBACIÓN   do Plan   provincial   de   cooperación   ás   obras   e   servizos   de   competencia
municipal (Plan único de concellos) POS+ ADICIONAL 2/2020
3.   APROBACIÓN do Plan   provincial   de   cooperación   ás   obras   e   servizos   de   competencia
municipal   (Plan   único   de   concellos)   POS+ADICIONAL   1/2020   PARA   GASTOS   SOCIAIS
EXTRAORDINARIOS DERIVADOS DO COVID-19

PARTE DE CONTROL
1. Dación de Conta das Resolucións da Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno
2. Dación de conta da aprobación do Plan orzamentario a medio prazo 2021-23
3. Moción Rianxo en Común: Adecuación das instalacións do Porto de Rianxo
4. Moción Grupo municipal PSG:    ADECUADO ACONDICIONAMENTO  DOS CAMIÑOS DE
SERVIZO QUE DISCORREN PARALELOS Á AUTOVÍA DO BARBANZA.
5. Rogos e preguntas