Obras en Pérez Galdos e Escorial en Ribeira

Iniciaronse as obras de pavimentación e renovación de servizos das rúas Pérez Galdós e Escorial, as dúas situadas no casco urbano de Santa Uxía xunto á praza consistorial. Os labores empezaron na primeira das rúas coa fin de solucionar as eivas existentes tanto no pavimento actual (con danos importantes como disgregacións e socavóns no seu firme) como nas instalacións urbanas (con tubaxes en canto a saneamento e pluviais en malestado).

O proxecto elaborado polos servizos técnicos municipais prevé o saneamento coa colocación dun colector de PVC de 315 milímetros de diámetro e lonxitude de 185 metros, con pozos de rexistro cada 35 ou 40 metros e conexión cos colectores existentes. Renovaranse as acometidas ás vivendas.Tamén actuaraes sobre a recollida de pluviais coa disposición polo centro das rúas de colectores de PVC corrugado de 315 milímetros de diámetro e 189 metros de longo e pozos de rexistro. Instalaranse sumidoiros cada 20 metros aproximadamente e pozos de rexistro nos cruces dos colectores. Efectuaranse acometidas de pluviais ás vivendas. Empregarase pavimento de formigón pulido intercalado con lousas de granito.

A actuación comporta un investimento de 85.965 euros, IVE incluído, e o seu prazo de execución son catro meses. Como consecuencia o acceso a garaxes farase a través da rúa Escorial.