Adxudicación provisional da pavimentación e renovación de servizos nas ribeirenses rúas Escorial e Pérez Galdós

20191017. A adxudicación con carácter provisional dunha nova actuación permitirá a pavimentación e renovación de servizos das céntricas rúas Escorial e Pérez Galdós, ambas situadas na cidade de Santa Uxía xunto á praza consistorial.

A empresa que resultou mellor clasificada das 27 ofertas presentadas foi Marqués de Marancán, S.L., cun investimento de 85.965 euros, IVE incluído.

Na actualidade, sinalan que o pavimento en ambas vías está construído en formigón e observan danos importantes no seu firme. En canto ás súas instalacións, indican que as redes de saneamento e pluviais están formadas por tubaxes en mal estado, obxecto de arranxos periódicos.

O proxecto elaborado polos servizos técnicos municipais prevé, entre as accións, colocar un colector de PVC de 315 milímetros de diámetro e lonxitude de 185 metros, con pozos de rexistro cada 35 ou 40 metros e conexión cos colectores existentes, así como a renovación das acometidas ás vivendas. Tamén se disporá polo centro das rúas de colectores de PVC corrugado de 315 milímetros de diámetro e 189 metros de longo e pozos de rexistro, do mesmo xeito que se instalarán sumidoiros cada 20 metros aproximadamente e pozos de rexistro nos cruces dos colectores, efectuando acometidas de pluviais ás vivendas. Ademais, empregarase pavimento de formigón pulido de 20 centímetros de espesor, intercalado con lousas de granito.

O prazo de execución ascende a catro meses.