Os socialistas de Ribeira levarán a pleno a ocupación dun espazo en Deán Grande

20190729. O grupo municipal ribeirense do PSdeG-PSOE explica que o pasado 10 de agosto de 2018, na zona de Deán Grande, un veciño depositou cinco pezas de granito na praza, entre as vivendas n° 41-43 e 44, polo que afirman que se imposibilita o uso cotiá da entrada das casas e leiras con calquera tipo de vehículo e, incluso, se dificulta o acceso a pé.

A pavimentación da referida praza e a instalación na mesma da rede municipal de auga potable, electricidade e saneamento, foi realizada polo Concello de Ribeira, máis de trinta anos atrás, polo que nunca se discutiu a titularidade pública deste espazo.

Desde o grupo manifestan que consideran que “queda suficientemente demostrada a titularidade pública de dito espazo, que da acceso a propiedades, e comunica distintos lugares.” Así mesmo, citan que a Dirección Xeral do Catastro de Galicia, establecía nesa data que esta área se encadraba no Camiño Público de referencia catastral 15074A93809046.

Ademais, no nomenclátor do Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ribeira, indican que figura “porque así fora acordado en pleno como espacio público.”

Actualmente, a Xerencia do Catastro de Galicia abriu un prazo de Trámite de Audiencia entre a veciñanza do lugar para presentar alegacións respecto dun procedemento de corrección de discrepancias, aberto a instancias de parte afectada, xa que “un particular alterou a titularidade do predio.”

Segundo os socialistas, “encontrámonos sencillamente cunha situación singular, na que o municipio debe ser o máis interesado en impulsar un expediente de deslinde do dominio público. Unha Institución defensora da Lei e dos dereitos da cidadanía, entre eles o de poder facer uso do dominio público, e impedir a súa usurpación.”

Por todo isto, solicitan que o Concello de Ribeira se personifique como parte para defender o dominio público, a través dun informe sobre a situación legal deste espazo pavimentado desde fai máis de trinta anos e dotado con servizos municipais; ademais de “que a maior brevidade posible, se adopten as medidas oportunas para restablecer e executar o deslinde da área concreta e esixir, no seu caso, as responsabilidades que procedan pola ocupación indebida dun espazo que, consideramos, público.”