O Concello de Boiro selecciona o persoal docente e directivo para o Obradoiro de Emprego en Xestión Forestal


O Concello de Boiro convocou un proceso selectivo para a selección do persoal docente e directivo do Obradoiro de Emprego en Xestión Forestal (o Obradoiro Torre Goiáns II – Boiro), que se vai desenvolver durante o curso 2022-2023. O prazo de presentación de solicitudes abre este venres 16 de setembro e será de cinco días naturais.

Vanse seleccionar cinco persoas: un director, un mestre para especialidade de aproveitamentos forestais, un mestre para a especialidade de repoboacións forestais e tratamentos silvícolas, un titor- mestre de educación básica e un técnico forestal.

As persoas aspirantes deben cumprir unha serie de requisitos básicos para acceder ao emprego público como “a nacionalidade, non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desempeño das funcións do posto de traballo, non ter sido despedido mediante expediente disciplinario de ningunha administración pública e non incorrer en causas de incompatibilidade ou incapacidade”.

Ademais dos requisitos básicos, cada posto de traballo require unha titulación específica en función das tarefas específicas que se van desenvolver, así como estar en posesión da titulación de galego, experiencia mínima no posto de traballo ou permiso de conducir.

As bases, os modelos de instancia para solicitude e toda a información sobre o proceso están a disposición das persoas interesadas na web municipal, www.boiro.gal.