O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a selección de persoal de museos

O Concello de Boiro convocou un proceso selectivo para a confección dunha lista de emprego temporal de persoal técnico, con vistas a dotar á atención de museos e centros museísticos. O Goberno local explicou que o sistema de acceso será mediante concurso-oposición libre e os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual temporal correspondente segundo se precise no momento de realizar a contratación.

O Boletín Oficial da Provincia publicou este venres 17 de xuño as bases da convocatoria que recollen os requisitos das persoas candidatas, así como os contidos e desenvolvemento das probas selectivas. Para participar no proceso é necesario contar coa nacionalidade que permita o acceso ao emprego público, ter cumpridos os 16 anos, non padecer doenzas ou defectos físicos que impidan o desenvolvemento do posto de traballo, non atoparse incurso en causa de incompatibilidade, non ser despedido mediante expediente disciplinario e estar en posesión de grao, licenciatura, diplomatura, mestrado (máster) ou posgrao relacionados cos eidos da xestión cultural, do patrimonio cultural, de museos ou de turismo.

As persoas interesadas en participar deste proceso deben inscribirse presentando toda a documentación no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres de 9.00 a 13.30 horas, ou a través da sede electrónica nun prazo de cinco días hábiles a contar dende o vindeiro luns. As bases e toda a información sobre o proceso está a disposición das persoas interesadas na web municipal.

Para realizar a contratación o Concello de Boiro recibe unha subvención por importe de 12.500 euros da Deputación da Coruña a través da convocatoria FO216 para a contratación de persoal técnico para a atención de museos e centros museísticos durante o ano 2022.