En Boiro convocado un proceso selectivo para unha lista de animadoras/es socioculturais


O Concello de Boiro convocou un proceso selectivo para a confección dunha bolsa de emprego temporal de animadores/as socioculturais. O sistema de acceso será mediante concurso-oposición libre e os nomeamentos realizaranse como funcionario/a interino.

As persoas candidatas a este proceso teñen que cumprir unha serie de requisitos esixíbeis para o acceso ao emprego público como ter a nacionalidade española, ter cumpridos os 16 anos, non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento das funcións propias do posto de traballo, non atoparse incurso en causas de incompatibilidade e non ter sido despedido mediante expediente disciplinario.

Ademais, as persoas interesadas en formar parte deste proceso deben estar en posesión do título de Técnico Superior en Animación Sociocultural ou equivalente.

O Boletín Oficial da Provincia publica hoxe as bases da convocatoria, que se poden consultar na web municipal do Concello de Boiro, www.boiro.gal. O prazo de presentación de solicitudes abre o vindeiro luns e será de 5 días hábiles. A documentación debe presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres de 9.00 a 13.30 horas, ou a través da sede electrónica de Boiro.