O Concello de Boiro abre o proceso selectivo para a contratación de peóns de servizos varios

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a contratación de peóns de servizos varios mediante a subvención PEL-Concellos 2022 da Deputación da Coruña. O prazo para a presentación de solicitudes está aberto ata o vindeiro venres día 1. As bases da convocatoria están disposición das persoas interesadas na web municipal, www.boiro.gal, e na portería da Casa Consistorial.

O sistema de acceso será mediante concurso-oposición libre e, para poder formar parte no proceso, as persoas aspirantes deberán cumprir os requisitos para o acceso o emprego ademais de estar en situación de desemprego e estar en posesión de 2ºESO ou equivalente. As persoas a contratar deberán estar tamén en situación de exclusión laboral.

A oposición constará de tres exercicios de carácter obrigatorio, o primeiro deles un cuestionario de 20 preguntas tipo test, o segundo a realización dunha proba oral sobre funcións a desenvolver no posto de traballo e unha proba de coñecemento de lingua galega para aquelas persoas que non acrediten o certificado CELGA 1.

As bases e toda a información sobre a convocatoria está a disposición das persoas interesadas na web municipal e na portería da Casa Consistorial.