Convocado en Boiro un proceso selectivo para contratar persoal de axuda no fogar

O Concello de Boiro convocou un proceso selectivo con vistas a elaborar unha nova bolsa de emprego, desta volta centrada na cobertura temporal de postos de auxiliar de axuda no fogar. O BOP publica este mércores 9 de febreiro o anuncio da convocatoria e as bases, que se poden consultar tamén na web municipal, www.boiro.gal. O prazo de presentación de solicitudes estará aberto dende este xoves e durante 10 días hábiles.

O sistema de acceso será mediante concurso-oposición libre e os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual temporal segundo necesidades, informou o Concello, engadindo que para poder tomar parte no proceso, as persoas interesadas deberán reunir unha serie de requisitos establecidos no Estatuto Básico do Empregado Público como ter feitos os 16 anos, posuír as capacidades e aptitudes para o desenvolvemento das funcións propias do posto de traballo, non ter sido separado mediante expediente disciplinario de ningunha administración.

Como requisitos específicos, as persoas interesadas deben estar en posesión da titulación de técnico/a en coidados auxiliares de enfermería, equivalente ou superior; atención a persoas en situación de dependencia; atención sociosanitaria ou integración social. Ademais as persoas candidatas deben estar en posesión de permiso de conducir e dispoñer de medio de transporte.

O prazo para a presentación de solicitudes abre este xoves día 10 e será de 10 días hábiles. A documentación debe presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres de 9.00 a 13.30 horas, ou a través da sede electrónica. As bases da convocatoria e o modelo de instancia está a disposición das persoas interesadas na web municipal.