Luz verde en Boiro para acometer as melloras pendentes no Polideportivo e a Piscina Municipais

O Concello de Boiro celebrou este martes día 26 ás 20.00 horas o pleno ordinario correspondente ao mes de outubro. A sesión contou coa asistencia de 16 dos 17 membros da Corporación, ao ausentarse unha das concelleiras do grupo municipal do PP. Na sesión, que pode verse íntegra na canle de YouTube do Concello, deuse luz verde ao proxecto para mellorar os elementos pendentes dunha posta a punto no Polideportivo e a Piscina Municipal, e tamén ás propostas do BNG sobre o anteproxecto de lei de mellora da xestión do ciclo da auga e sobre a presenza da opción en galego nos contidos televisivos.

1. Aprobación inicial do ditame da modificación da ordenanza fiscal nº15 reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas, cadeiras, tribunas, taboados, quioscos e outros elementos análogos con finalidade lucrativa – aprobado por unanimidade (16 votos a favor).

2. Aprobación do ditame do proxecto para a renovación dos vestiarios do Polideportivo e Piscina Municipal de A Cachada e solicitude de subvención á Deputación provincial – aprobado por unanimidade (16 votos a favor).

3. Aprobación inicial do ditame do expediente de modificación de créditos nº14/2021 de aprobación de aprobación de varias facturas das OPAS 2020 por importe de 224.047,60 euros – aprobado con 14 votos a favor (PP/ PSOE/ Boiro Novo/ IC Boiro/ non adscrito).

4. Aprobación inicial do ditame do expediente de modificación de créditos nº28/2021 por importe de 25.000 euros financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais do proxecto En(clave), proxecto integral de educación, igualdade e saúde – aprobado por unanimidade (16 votos a favor).

5. Aprobación inicial do ditame do expediente de modificación de créditos nº33/2021 financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais para habilitar o crédito correspondente á achega municipal no POS+ adicional 2/2021 por importe de 167.234,83 euros – aprobado con 14 votos a favor (PP/ PSOE/ Boiro Novo/ IC Boiro/ non adscrito).

6. Aprobación inicial do ditame do expediente de modificación de créditos nº34/2021, de crédito extraordinario por importe de 17.000 euros, financiado con remanente liquido de tesourería para gastos xerais para o subministro de 7 desfibriladores – aprobado por unanimidade (16 votos a favor).

7. Aprobación inicial do ditame do expediente de modificación de créditos nº 36/2021, de crédito extraordinario por importe de 276.199,91 euros financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais destinado ao proxecto denominado “renovación dos vestiarios do polideportivo e piscina municipal de A Cachada” – aprobado por unanimidade (16 votos a favor).

8. Aprobación inicial do ditame do expediente de modificación de créditos nº37//2021, de crédito extraordinario financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais para a integración das distintas vídeocamaras de seguridade nun único sistema cctv (circuíto pechado de televisión) por importe de 16.000 euros – aprobado por unanimidade (16 votos a favor).

9. Moción do grupo municipal do BNG sobre o anteproxecto de lei de mellora da xestión do ciclo da auga – aprobado con 9 votos a favor (PSOE/ BNG/ IC Boiro/ Boiro Novo), 6 votos en contra (PP) e 1 abstención (membro non adscrito).

10. Moción do grupo municipal do BNG sobre a presenza da opción en galego nos contidos televisivos – aprobado con 10 votos a favor (PSOE/ BNG/ Boiro Novo/ IC Boiro/ non adscrito) e 6 en contra (PP)

*O PP presentou unha emenda nesta moción, que foi rexeitada con 7 votos a favor (PP/ IC Boiro), 8 votos en contra (PSOE/ BNG/ Boiro Novo) e 1 abstención (non adscrito).