“So dez buques, todos eles galegos, integran a frota española en NAFO”. Antón Luaces

A reunión anual celebrada pola Organización de Pesqueiras do Atlántico Noroeste (NAFO) rematou -a xuízo do Goberno- con melloras para a frota española que opera nos seus caladoiros, así como “con avances para a sustentabilidade dos recursos pesqueiros e os ecosistemas”, afirma o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Nesta xuntanza acordouse, amáis, un incremento das cotas de bacallao, o que confirma a tendenza favorable desta especie.
  No que atinxe ás principais especies de interese, as posibilidades de pesca de fletán negro fíxanse en 15.864 toneladas, cifra que supón un axuste do 4% a respecto da campaña precedente, en liña co dictame científico e a regla de control de capturas fixada en 2017. Desta cantidade correspóndelle a España un total de 4.248 toneladas.O ano que ven (2022) vólvese á moratoria dun só ano da pesca do camarón, pesqueira que se reabrira provisoriamente nas campañas 2020 e 2021 cunhas posibilidades de pesca limitadas que permitiron a recompilación de datos científicos para o coñecemento do estado do recurso pesqueiro.

Para o Ministerio de Pesca español, o stock de bacallao vai beneficiarse dun aumento considerable ao pasar dunha cota de 1.500 toneladas en 2021 ás 4.000 toneladas en 2022. Pero só un máximo de 2 buques españois poderán beneficiarse deste incremento malia que para o Ministerio “España é un dos principais beneficiados e disporá dunha cota de 573 toneladas”.

Mantéñense as cotas de raia, pota e locha branca. As cotas de gallineta van verse beneficiadas cun incremento -desta vez importante- do 24%.
Tocante á proteción do medio mariño, o consello científico de NAFO identificou novos montes submariños polo que a asemblea xeral pasou a integralos nas zonas pechadas á pesca de fondo. Tamén foron incluidos nos ecosistemas mariños vulnerables as agregacións de corais negros e briozoos,  e engádense aos peches xa establecidos para grandes corais e esponxas cinco novos fondos mariños con estes novos indicadores por un período de cinco anos. Catro zonas máis pecharanse durante un período de dous anos para a súa avaliación con fins científicos na campaña 2023.
Estas son as “melloras” que o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación recoñece para España como consecuencia desa XLIII reunión anual  de NAFO, organización na que a presenza española se compón na actualidade de dez buques arrastreiros conxeladores galegos. Esta frota traballa de xeito sustentable cun rigoroso programa de observación científica dirixido polo Instituto Español de Oceanografía e cofinanciado pola Unión Europea, proporcionando datos fundamentais para o coñecemento e conservación dos recursos biolóxicos destes caladoiros.
Non deixa de ser chamativa esa certa “conformidade” do Goberno coa situación actual da frota española de NAFO, malia ir nos últimos anos en franco retroceso ao desaparecer do censo da frota arrastreira conxeladora nos caladoiros de NAFO polo menos 9 arrastreiros conxeladores dos 19 que figuraban no censo do ano 2019.

No denominado “Panorama Nacional” que elabora a patronal pesqueira CEPESCA e con datos pechados a 31 de decembro de 2018 pertencentes ao citado Ministerio de Pesca, “a frota reducíuse en todas as artes”. As cifras falan por sí soas: Os 1.594 arrastreiros que había no ano 2006, eran a finais de 2018 un total de 922 (672 menos). Os cerqueiros baixaran daquela de 803 a 579, os palangrgeiros de 534 a 371 (contabilizando aquí aos atuneiros cañeiros), e os que empregan artes menores, artes fixas e redes de enmalle pasaron de 10.400 a 7.100 barcos. 

Como resumo das grandes cifras da pesca en España (a finais do ano 2018), a frota estaba integrada por 8.972 buques; o emprego directo, 31.473 mariñeiros; a produción total de capturas mariñas, 922.564 Tm.; o valor da produción, 2.147 millóns de euros (a 31 de decembro de 2017). As importacións de peixe eran daquela 1.773.048 toneladas, cun valor de 7.322,5 millóns de euros (tres veces máis do valor da pesca realizada por barcos españois). As exportacións de peixe tiveron un valor de 4.344,7 millóns de euros, e o peixe exportado foi dun total de 1.216.734 Tm. O saldo do balance comercial segue a ser negativo, aínda que o que resulta preocupante é a caída do consumo doméstico de peixe que baixou un 4,5% en 2018 respecto do ano anterior e, aínda que non está confirmado, esa cifra pode ser superior -tanto no balance comercial coma no consumo doméstico- a data de hoxe.Nos últimos 15 anos, o balance da frota rolda os 5.000 barcos pesqueiros menos.

Certamente, non existe ningún motivo para pensar con optimismo no futuro das frotas españolas -maioritariamente galega- que, a curto e medio prazo de tempo non permite albiscar cifras máis optimistas. Un panorama triste, ben triste, nun País de pescadores.