En Boiro aberta a convocatoria para dar forma ao equipo docente e directivo do Obradoiro de Emprego Torre Goiáns

O Concello de Boiro convocou un proceso selectivo para dar forma ao equipo docente e directivo do Obradoiro de Emprego de Xestión Forestal Torre Goiáns – Boiro. Vaise seleccionar un/ha director/a, un titor/a docente, e dous docentes. O prazo de presentación de solicitudes abre este xoves 30 de setembro e será de cinco días naturais.

As persoas aspirantes deben cumprir unha serie de requisitos, esixíbeis para o acceso ao emprego público, como son o de ter a nacionalidade española, dispoñer das capacidades funcionais para o desenvolvemento das funcións, non ter sido despedido mediante expediente disciplinario de ningunha administración pública e non incorrer en causas de incompatibilidade; ademais dos requisitos específicos de titulación e formación requirida para cada posto de traballo.

Como dixemos, o prazo de presentación de instancias para participar no proceso estará aberto a partir deste xoves 30 de setembro e será de cinco días naturais. As instancias e toda a documentación deben presentarse a través do Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres de 9.00 a 13.30 horas, ou mediante a sede electrónica. As bases e toda a información sobre o proceso está a disposición das persoas interesadas na web municipal.

O Obradoiro de Emprego Torre Goiáns – Boiro terá unha duración de 9 meses e vai formar a un total de 20 alumnos/as traballadores/as nas seguintes especialidades: Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes e Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas. Este obradoiro está co-financiado pola Comunidade Autónoma de Galicia ao abeiro das axudas e subvencións para obradoiros duais de emprego.