En Boiro, proceso colectivo para persoal administrativo do grupo C1

O Concello de Boiro convocou un proceso selectivo para a confección dunha bolsa de emprego para a cobertura temporal de prazas de administrativo/a do grupo C1. O prazo de presentación de solicitudes está xa aberto e as bases e toda a información sobre o proceso están a disposición das persoas interesadas na web municipal.
O sistema de acceso será mediante concurso-oposición libre e os contratos de traballo vanse formalizar a través da modalidade contractual temporal correspondente segundo se necesite no momento de realizar a contratación. O Concello explica que o proceso selectivo vai constar dunha proba de coñecementos mediante un cuestionario tipo test, unha proba práctica e proba de coñecementos de lingua galega. Valorarase tamén a experiencia profesional e a formación dos aspirantes.


As persoas candidatas deben cumprir unha serie de requisitos como son estar en posesión do título de bacharel e reunir as demais condicións para acceder ao emprego público como son ter feitos os dezaseis anos e non exceder a idade máxima de xubilación, así como posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas necesarias para o desempeño das funcións.
O prazo de presentación de solicitudes está aberto e as persoas interesadas teñen que entregar o modelo de instancia e a demais documentación que se require no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres de 9.00 a 13.30 horas, ou a través da sede electrónica, ata o vindeiro 11 de agosto. As bases da convocatoria e o modelo de instancia están a disposición das persoas interesadas en www.boiro.gal.