“Relacións laborais” – José Manuel Pena

Din os expertos que manter unhas boas relacións laborais xera satisfacción persoal ao traballador e ao empresario e mellora a produtividade. Para iso xoga un papel importante o conxunto de valores, ideas e actitudes que se viven na empresa, é dicir na súa cultura empresarial.

Cultura empresarial que determina a repartición do poder, a toma de decisións e determina os obxectivos creando a imaxe que a empresa proxecta ao exterior.

Para as medianas e grandes empresas, principalmente, o departamento dos Recursos Humanos é fundamental para mellorar e manter aos empregados motivados así como axudar e mellorar o seu desenvolvemento profesional.

Un dos problemas fundamentais actuais foi a chegada da globalización que trouxo consigo o traslado da forza produtiva dun continente a outro, sempre en busca das mellores ofertas de man de obra. Foi un fenómeno ligado á explotación humana que só fomentou que os empregados permanezan empobrecidos, mentres se concentra a riqueza nos donos desas medianas e grandes empresas que unicamente coñecen e perseguen as ganancias.

Aquí terían que xogar un papel fundamental os propios sindicatos xa que o seu propósito ten que ser o promover e protexer os dereitos dos traballadores, principalmente sobre as condicións de traballo e as táboas salariais e non sempre é así, desgraciadamente.