O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a contratación de socorristas acuáticos

O Concello de Boiro convocou un proceso selectivo para a elaboración dunha listaxe de contratación de socorristas acuáticos en espazos naturais durante o verán. A presentación de solicitudes debe facerse no Rexistro Xeral do Concello de Boiro ou a través da sede electrónica e o prazo será de cinco días hábiles a contar dende este venres 11 de xuño.
Segundo informa o Concello, as persoas aspirantes deben estar en posesión da titulación mínima de graduado/a en educación secundaria obrigatoria e estar inscritos no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos da Comunidade Autónoma de Galicia. Ademais, engádese, “as persoas aspirantes deben cumprir cos demais requisitos que se esixen para acceder ao emprego público e non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desenvolvemento das funcións propias do posto de traballo”.
O sistema de acceso será mediante oposición libre e constará de tres exercicios de carácter obrigatorio. O primeiro deles será unha proba de comprobación de coñecementos teóricos consistente na realización dunha enquisa de 40 preguntas tipo test. O segundo exercicio será unha proba física na praia de Carragueiros con carreira e entrada á auga co material de salvamento. A terceira proba será de coñecemento de lingua galega.
O prazo de presentación de solicitudes abre este venres 11 de xuño e será de cinco días hábiles. As instancias e toda a documentación requirida debe presentarse no rexistro xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 horas ou a través da sede electrónica.