Adxudicada provisionalmente a construción de beirarrúas na Gándara, en Oleiros

O Concello de Ribeira adxudicou provisionalmente a construción de 300 metros de beirarrúas nun tramo da estrada AC-550 ao seu paso polo lugar na Gándara, na parroquia de Oleiros, limitando co municipio de Porto do Son.

A empresa que obtivo a mellor clasificación foi Construcciones ANSPAL, S.L. conforme a un orzamento de 39.930€. Houbo 28 ofertas presentadas.

Con estes traballos búscase “aumentar a seguridade no tránsito peonil” e, para alcanzar este obxectivo, reordenarase a zona de tránsito de viandantes construíndo beirarrúas a base dun pavimento continuo de formigón desactivando, tratando de lograr un ancho mínimo de 1,50 metros. Previa á construción destas beirarrúas realizaranse labores de limpeza e demolición das soleiras existentes.

Pluviais

Ademais, instalarase unha rede de drenaxe de augas pluviais consistente na colocación dunha tubaxe de PVC corrugado de 315 milímetros de diámetro, pozos de rexistro e arquetas sumidoiro ao longo do percorrido das beirarrúas e paralelo ás mesmas.

A intervención está enmarcada no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ ADICIONAL 1/2019.

O prazo de execución son tres meses.