Sanidade contrata material para a zona Santiago Barbanza pola Covid-19

O Consello da Xunta abordou na súa xuntanza de hoxe un informe polo que se dá conta da contratación polo trámite de emerxencia da subministración dun polígrafo, diversos produtos informáticos e mamparas para a Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, para facer fronte á
pandemia da covid-19, por importe de trescentos trinta e tres mil seiscentos un euros e vinte e oito céntimos (333.601,28 €).