Os grupos da oposición de Ribeira solicitan informes para avaliar a posibilidade de dotar de aparcamento soterrado á parcela do novo Auditorio

Os grupos municipais do PSdeG-PSOE, BNG, PBBI e Suma Ribeira veñen de solicitar informes previos técnicos, económicos e xurídicos do arquitecto municipal, secretario xeral e interventor sobre a posibilidade de dotar de estacionamento soterrado de tres niveis ao proxecto do Auditorio municipal de Ribeira, comunicándoo así co do Centenario; ou ben, facendo unha ampliación do actual aparcamento do Centenario nas tres plantas existentes, unha vez sexa de titularidade municipal, sobre o solar do novo Auditorio. Engaden que os informes deben conter a inversión necesaria en casa caso, prazos de execución do proxecto e obra, así como posibles demoras co Auditorio.

Na exposición de motivos explican que, tendo en coñecemento o contido do expediente de construción do novo Auditorio, “desexamos matizar e valorar economicamente uns aspectos construtivos relacionados coa obra e solar.”