Convocados os exames para manexo das embarcacións de lecer e motos naúticas

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou esta semana as datas para a realización dos exames ordinarios teóricos e prácticos para obter os títulos
que permiten manexar embarcacións de lecer e motos náuticas en Galicia. As titulacións para as que se convocan os exames son patrón para a navegación básica, patrón de embarcación de lecer, patrón de iate, capitán de iate e patrón de motos náuticas A e B. Para optar a elas realizaranse exames teóricos e prácticos nos centros oficiais de ensino pesqueiro da Consellería do Mar.
No caso de patrón para a navegación básica, os exames teóricos realizaranse o 11 de maio e o 7 de setembro; as probas teóricas de patrón de embarcación de lecer serán o 12 de maio e o 8 de setembro; e as de patrón de iate realizarase os días 13 de maio e 9 de setembro. Os exames prácticos destas tres titulacións realizaranse o 15 de maio e o 11 de setembro e todas estas probas terán lugar no Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do
Atlántico de Vigo e nas Escolas Oficiais Náutico-Pesqueiras de Ferrol e Ribeira.
En relación aos exames de capitán de iate, o teórico reailzarase o 14 de maio e o 10 de setembro, e o práctico terá lugar o 15 de maio e o 11 de setembro. Os exames teórico e práctico de patrón de moto náutica A e B serán o 15 de maio nunha única convocatoria.
Estas probas de capitán de iate e de patrón de moto náutica A e B realizaranse no Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo.
As persoas interesadas en presentarse aos exames teóricos e prácticos deberán solicitar a súa admisión mediante unha solicitude dirixida ao centro oficial de ensino pesqueiro onde realizará o exame. O modelo de solicitude figura como anexo I da resolución que publicou o DOG o pasado xoves. Ademais na resolución poderán consultar os requisitos necesarios e a documentación complementaria que debe presentar coa solicitude. Para a convocatoria de maio poderán inscribirse do 23 de marzo ao 3 de abril, ambos incluídos, e para a de setembro o período de matrícula é do 20 ao 31 de xullo, ambos incluídos.
As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal .
Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes de xeito presencial en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Unha vez publicada a listaxe definitiva de aspirantes aos exames, a Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro nomeará os tribunais para a realización das probas, e indicará as horas dos exames no taboleiro de anuncios do centro de ensino e no portal web de formación da Consellería do Mar.
A continuación móstranse as datas dos exames e os centros onde se efectuarán, tanto na súa convocatoria de maio coma na de setembro. Cabe recordar que, no caso de patrón de moto náutica A ou B, non hai convocatoria de setembro.

Esta semana tamén se publicaron no DOG as datas para a realización dos exames extraordinarios teóricos das titulacións para o goberno de embarcacións de lecer. Estas probas extraordinarias son as que están destinadas ao alumnado matriculado nas escolas de navegación de lecer homologadas. Neste caso hai tres convocatorias e son estes centros
os que se encargan d os trámites para poder presentar ao seu alumnado aos exames.
Para a convocatoria de marzo destas probas as escolas de navegación de lecer poderán inscribir ao seu alumnado desde o próximo luns, 17 de febreiro, ata o 28 de febreiro, ambos incluídos; para a de xullo entre o 25 de maio e o 5 de xuño, ambas datas incluídas, e para a de decembro, o período de matrícula é do 16 ao 27 de outubro, ambos incluídos.