“Compensacións de rendas” – José Manuel Pena

A Xunta de Galicia está a atrasar o pago da compensación de rendas para persoas propietarias e arrendadoras, creando unha auténtica indefensión e inseguridade xurídica, tanto nos pequenos propietarios como nos grandes garfos de vivendas.

A lexislación, nesta materia, é clara e sinala que os procedementos xudiciais de suspensión nos desaloxos de vivendas habituais para familias vulnerables recoñecen unha axuda aos propietarios, que deixan de percibir a renda, por parte da Xunta de Galicia unha vez transcorran os tres meses desde a elaboración do correspondente Informe de Vulnerabilidade, por parte dos departamentos dos servizos sociais municipais.

Os xuíces e tribunais de xustiza están obrigados a cumprir coa legalidade e así, unha vez enfróntanse a denuncias por falta de pagamentos de renda de alugueiros deben solicitar o correspondente Informe de Vulnerabilidade actualizado e en todo caso, proceder á suspensión do procedemento mentres a Xunta de Galicia non xestione outra vivenda para facilitar o realoxamento ou a tamén chamada alternativa habitacional para a familia en situación de exclusión social.

Ao longo de todo este tempo de demora no abandono da propiedade, o arrendador ten dereito a unha compensación económica que a Xunta de Galicia aínda non chegou a abonar en ningún caso. Non abonan as compensacións económicas aos propietarios nin facilitan unhas vivendas dignas ás familias vulnerables.