Ribeira activa a convocatoria de formación dunha bolsa de emprego para o nomeamento dun arquitecto interino

Tal e como aparece publicado no Boletín Oficial da Provincia de hoxe, o Concello de Ribeira vén de lanzar unha convocatoria para o nomeamento dun funcionario interino na categoría de arquitecto.
As persoas interesadas dispoñen de 10 días hábiles para presentar a correspondente instancia, contados a partir de mañá.
A convocatoria ten por obxecto regular a formación dunha bolsa de emprego no Concello de Ribeira coa finalidade de dotar ó mesmo dunha bolsa de traballo que permita atender presentes e futuras
necesidades desta Administración local mediante o nomeamento de funcionarios/as interinos/as da Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos Superiores, grupo A, subgrupo
A1, na categoría profesional de Arquitecto/a, nivel 25, en calquera das modalidades previstas no artigo 10.1 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
do Estatuto Básico do Empregado Público.
A bolsa resultante deste proceso selectivo terá unha vixencia máxima de 5 anos.
As bases e o modelo de instancia están aloxados na páxina web do Concello www.ribeira.gal.