A ABE, recoñecida pola Xunta coa súa inscrición no rexistro de entidades prestadoras de servizos sociais

A Asociación Boirense de Empresarios (ABE) vén de lograr a súa inscrición no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da Xunta. A confirmación oficial da incorporación a este servizo foi confirmada pola subdirectora xeral de Autorización e Inspección de Servizos Sociais da Xunta de Galicia, Mercedes Cardelle Espasandín.

Daniel García, presidente da ABE

Como explica o xerente da entidade, Tomás Estévez o RUEPSS ten por obxectivo fundamental “elaborar e ter a disposición do público un censo actualizado das entidades fornecedoras de servizos sociais e dos centros e programas autorizados no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia”. Este rexistro, engade, “configúrase como un instrumento público básico para o coñecemento, o control, a planificación, a ordenación e a publicación do Sistema Galego de Servizos Socias e está adscrito e xestionado pola Consellería da Xunta con competencias en materia de servizos sociais”

O presidente da ABE , Daniel García, amosouse orgulloso por ter resultado a ABE a primeira asociación de índole empresarial da Coruña que acada a inscrición neste rexistro. García indica que entre as actividades valoradas pola Xunta para a inscrición destacaron a de “facilitar alternativas, recursos e itinerarios de integración social a aquelas persoas que se atopan en situación ou en risco de exclusión social difundindo e informando sobre as diversa liñas de axudas públicas dispoñíbeis, tanto de xeito presencial nas nosas oficinas como a través das nosas canles de información e redes sociais, e ofertando nas actividades formativas unha porcentaxe de prazas a estes colectivos”. A maiores, García salienta tamén que se tivo en conta o traballo da patronal ofertando oportunidades sociais e educativas a menores de idade e persoas en risco de exclusión e, tamén, colaborando cos centros de ensino na información e formación sobre as saídas laborais e profesionais que ofrece a localidade de Boiro dende o punto de vista do empresariado local. García tamén destacou o labor da ABE á hora de previr a aparición de calquera situación de dependencia, exclusión, desigualdade ou desprotección, a maiores de proporcionar oportunidades e recursos que garantan a igualdade entre mulleres e homes e posibiliten a conciliación entre a vida persoal, familiar e laboral.

No proxecto que desenvolve ABE en canto a inclusión social, o presidente explica que foron definidos uns destinatarios ao abeiro dun proceso acorde co ámbito empresarial e “dentro dos colectivos que poden ser atendidos segundo marca a lei galega de asuntos sociais”, que son os que se citan:

-Mulleres empresarias e traballadoras das empresas do ámbito de actuación da ABE.

-Estudantes menores de idade dos colexios do ámbito de actuación da ABE.

-Asociacións (e os seus usuarios) que teñan como actividade social promover os valores e obxectivos recollidos neste proxecto.

-Desempregados en especial os pertencentes a colectivos de máis difícil inserción, como persoas con discapacidade, inmigrantes, persoas pertencentes a minorías étnicas, persoas vítimas de violencia de xénero e maiores de 45 anos.