O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a cobertura dunha praza de arquitecto

O Concello de Boiro convocou un proceso selectivo para a contratación dunha persoa arquitecta na modalidade de carreira. O prazo para a presentación de solicitudes abre este mércores 29 e será de 20 días hábiles. As bases e toda a información están a disposición das persoas interesadas na web municipal.

A praza correspóndese e unha subescala técnica superior, categoría arquitecto, do subgrupo A1.

As persoas aspirantes deberán cumprir unha serie de requisitos como estar en posesión da titulación habilítante para o desenvolvemento da profesión de arquitecto/a, e outros para o acceso ao servizo de emprego público estatal como ter a nacionalidade española, ter cumpridos os 16 anos, non ter sido separado do servizo de ningunha administración pública e posuír as capacidade e aptitudes físicas para o desenvolvemento das funcións.

O prazo para a presentación da solicitude e documentación está aberto dende este mércores 29 de decembro e durante 20 días hábiles e deben presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto en horario de 9.00 a 13.30 horas, ou a través da sede electrónica. As bases da convocatoria e o modelo de instancia está a disposición das persoas interesadas na web municipal.