En Boiro remata o prazo voluntario de cobro de impostos

A área de Servizos Económicos do Concello de Boiro informou da remate do período de pago de diferentes impostos do ano 2021. O día 20 de decembro finaliza o cobro en período voluntario do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica; o Imposto sobe Actividades Económicas; a taxa de Mercado/ Mercadillo correspondente ao 3º trimestre; taxa auga, lixo e sumidoiro; taxa de Cemiterio Municipal; e taxa por entrada de carruaxes e vados.

O vencemento do prazo de ingreso en período voluntario sen ter ingresada a débeda tributaria, motivará a apertura do procedemento recadatorio en período executivo e a esixibilidade da recarga de constrinximento.