O BNG presenta no Parlamento unha iniciativa para pór freo ás verteduras na ría de Arousa

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da deputada Rosana Pérez Fernández e do deputado Luis Bará Torres, vén de presentar unha proposición non de lei para o seu debate en pleno relativa ao problema da contaminación na ría de Arousa. A proposta apóiase na presentación dunha denuncia, o pasado 3 de xuño no Xulgado de Instrución de Ribeira e por parte da Fiscalía de Medio Ambiente da Coruña, contra a conserveira boirense JEALSA “por verteduras á ría”. O BNG opina que esta denuncia “pon negro sobre branco en relación aos ditos vertidos, que se veñen dando na zona dende hai décadas, sen que a Administración autonómica tomara cartas nun asunto que é da súa competencia”.

A deputada Rosana Pérez nunha rolda de prensa

Pérez e Bará explican que estas prácticas non só prexudican aos veciños e veciñas da zona, senón que tamén causan danos importantes ao medio ambiente e á actividade pesqueira e marisqueira da ría de Arousa, “que vén sendo menosprezada sistematicamente a pesar das múltiples queixas e denuncias do sector ao longo dos anos”.

O BNG lembra que “é a propia Fiscalía de Medio Ambiente quen asegura nesa denuncia que non consta un seguimento axeitado nin o exercicio de maneira adecuada da potestade sancionadora da Administración”.

A agrupación tamén reflicte na súa proposición que “nalgún momento os vertidos acadaron quilómetros” e “con resultado de marisco morto”. E engaden que “tamén é rechamante que os expedientes incoados á conserveira por Augas de Galicia fosen todos arquivados, agás un con imposición de sanción por infracción leve”.

Asemade, Pérez e Bará poñen o foco na problemática de Couso, en Ribeira, que motivo que o BNG presentara en novembro outra proposta relativa “ás verteduras ao mar e cheiros insoportábeis que veñen padecendo os veciños e veciñas do lugar de Couso-Aguiño, no concello de Ribeira, e que continúan a día de hoxe nunha área costeira de gran valor medioambiental e protexida”. Naquela ocasión, o BNG recorda que “o Grupo Parlamentario Popular recoñeceu que a empresa CONRESA, fábrica de fariña de peixe curiosamente moi vinculada a JEALSA, era a causante dos cheiros que levan soportando na zona tamén máis de 20 anos e anunciou un investimento dun millón de euros por parte da empresa para poñer solución ao problema”. Este investimento, lembra o BNG, “xa fora anunciado a mediados dese 2020 e hoxe, un ano despois, non nos consta que se teña realizado”.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta os seguintes puntos na súa proposición:

1. Que o Goberno galego intensifique a vixilancia e os controis de vertidos ás rías galegas, nomeadamente á ría de Arousa.

2. Efectuar un seguimento constante e exhaustivo do cumprimento das autorizacións ambientais e actuar dilixentemente en caso de incumprimentos.

3. Actuar rigorosamente no exercicio da potestade sancionadora cando proceda e establecer as medidas cautelares que contempla a normativa vixente para evitar que as actuacións irregulares e/ou ilegais se sigan producindo mentres non haxa resolución do expediente.

4. Atender decontado todas as queixas e/ou denuncias, sen dilación de prazos, que se produzan relativas a vertidos á ría de Arousa.

5. Personarse como parte interesada no procedemento de denuncia que vén de iniciar a Fiscalía de Medio Ambiente da Coruña relativa aos vertidos á ría de Arousa da empresa conserveira JEALSA.

6. Instar á empresa CONRESA a iniciar inmediatamente todas as actuacións necesarias para solucionar o problema de malos olores que vén causando dende hai anos na zona de Couso-Aguiño, no concello de Ribeira.