En marcha os traballos para pavimentar o Alto de Rial en Castiñeiras

O Concello de Ribeira informou do inicio das obras de pavimentación nas rúas Alto do Rial e Fontenova, situadas no núcleo de Castiñeiras. O Goberno local fixo que tanto as lousas de pedra como os elementos do empedrado que conforman a área de actuación “atopábanse nun estado deteriorado” e “ocasionaban reiteradas obras de reparación por parte da brigada municipal de obras, razón pola cal vaise estender unha nova pavimentación”.

A tal efecto, o pavimento está sendo será demolido, con aproveitamento das lousas de pedra en bo estado (que servirán para formar a nova pavimentación) e dos empedrados (adoquíns) existentes, que serán trasladados ao almacén municipal. A superficie será pavimentada cunha capa de formigón de 15 milímetros de espesor na que se intercalarán franxas de lousas de granito de dimensións 60x40x8 centímetros.

A empresa encargada da intervención é Excavaciones Nima, S.L., conforme a unha oferta de 30.844 euros, IVE incluído. O investimento forma parte do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2019 da Deputación.

O prazo de execución son tres meses.