Adxudicada de xeito provisional a renovación de servizos e pavimento na rúa Falcato de Corrubedo

O Concello de Ribeira adxudicou de xeito provisional o proxecto para a renovación de servizos e pavimentado na rúa Falcato e na travesa do mesmo nome, as dúas situadas en Corrubedo.

A empresa que obtivo a mellor puntuación entre as 23 presentadas resultou Construcciones Anspa, S.L., conforme a unha oferta económica de 53.845 euros, IVE incluído.

O Concello lembra que na actualidade “os servizos de augas e saneamento nesta zona son antigos e rexistran avarías frecuentes, en tanto que o pavimento de formigón se atopa en mal estado”. Así, co obxectivo de “solucionar estas eivas” vaise executar un proxecto que inclúe, en canto a instalacións, as seguintes accións:

• Disposición polo centro da calzada dun colector de PVC corrugado de 315 milímetros de diámetro para canalizar as augas pluviais, ademais de construír arquetas de sumidoiro e pozos de rexistro de formigón prefabricado, ademais de acometidas de pluviais nas vivendas existentes.

• Para saneamentos, instalación dun colector de PVC liso de 315 milímetros de diámetros, así como a realización de acometidas domiciliarias e pozos de rexistro.

No que atinxe a pavimentos vaise empregar pavimento de formigón de 15 centímetros de espesor, intercalado con franxas de lousas de granito con dimensións 60x40x8 cm.

O orzamento de licitación ascende a 76.133,13 euros, IVE incluído, estando o investimento enmarcado no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2020.

O prazo de execución son tres meses.